മുടങ്ങി കിടക്കുന്ന പെൻഷൻ തുക ഈ മാസങ്ങളിൽ , ധനമന്ത്രിയുടെ അറിയിപ്പെത്തി, ശ്രദ്ധിക്കൂ

മുടങ്ങി കിടക്കുന്ന പെൻഷൻ തുക ഈ മാസങ്ങളിൽ , ധനമന്ത്രിയുടെ അറിയിപ്പെത്തി, ശ്രദ്ധിക്കൂ https://youtu.be/y_LGRi4Tv8c