ഹൃദയശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് എത്തിയ രോഗികളെ കൂട്ടത്തോടെ ഇറക്കി വിട്ടു, സർക്കാർ ആശുപത്രിയിൽ നടന്നത്

ഹൃദയശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് എത്തിയ രോഗികളെ കൂട്ടത്തോടെ ഇറക്കി വിട്ടു, സർക്കാർ ആശുപത്രിയിൽ നടന്നത്