കേരളത്തിലെ പാം ഓയിൽ കമ്പനിയിൽ ജോലി നേടാം – Oil Palm India Limited Job Vacancy

Oil Palm India Limited Job Vacancy:- ഓയിൽ പാം ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ് സർക്കാരിന്റെ സംയുക്ത സംരംഭമാണ്. കേരളത്തിന്റെയും ഗവ. ഓഫ് ഇന്ത്യ കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ താഴെ പറയുന്ന തസ്തികകളിലേക്ക് അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. അപേക്ഷകർ 01.01.2022-ന് 18 വയസ്സും 36 വയസ്സിന് താഴെയും പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കണം.SC/ST/OBC തുടങ്ങിയ വിഭാഗങ്ങളിൽപ്പെട്ട ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് സർക്കാർ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പ്രായവും പരിചയവും ബാധകമായ ഇടങ്ങളിൽ ഇളവ് നൽകും. എല്ലാ തസ്തികകളുടേയും കരാറിന്റെ പരമാവധി കാലയളവ് ചേരുന്ന തീയതി മുതൽ 179 ദിവസമാണ്, നിർദിഷ്ട … Read more