മലയാള സിനിമ കനത്ത പരാജയം റിപോർട്ടുകൾ ഇങ്ങനെ | Malayalam Cinema News

മലയാള സിനിമയിൽ ചില സിനിമകൾക്ക് തീയേറ്ററിൽ വലിയ വിജയം നേടാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും പിന്നീട് വലിയ രീതിയിൽ തന്നെ ശ്രെധ നേടിയതും ആണ് , അതുപോലെ പ്രേക്ഷക പ്രശംസ നേടുന്നതും ആണ് .( Malayalam movie is a big failure reports like this ) എന്നാൽ ഇപ്പോളും അങ്ങിനെ തന്നെ ആണ് സംദവിച്ചിരിക്കുന്നത് , എന്നാൽ നിരവധി സിനിമകൾ വന്നു എങ്കിലും ചിലതു എല്ലാം വലിയ ഹിറ്റ് തന്നെ ആയിരുന്നു എന്നാൽ ചിലതു എല്ലാം മോശം … Read more