കേന്ദ്ര വന വകുപ്പിന് കീഴില്‍ ജോലി പ്യൂണ്‍ അവസരം – Central Government Job Vacancy Notification

Central Government Job Vacancy Notification:- ട്രോപ്പിക്കൽ ഫോറസ്റ്റ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, ജബൽപൂർ ടെക്‌നിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റ് , ലോവർ ഡിവിഷൻ ക്ലർക്ക് തസ്തികകളിലേക്ക് താൽപ്പര്യമുള്ള യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു എന്ന വാർത്തകൾ ആണ്ഇത്. ടെക്നീഷ്യൻ പ്ലംബർ 01 പോസ്റ്റ്. ഡ്രൈവർ-01 പോസ്റ്റ്. നേരിട്ടുള്ള റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ മൾട്ടി ടാസ്‌കിംഗ് സ്റ്റാഫ് തസ്തിക. ഈ തസ്തികകൾ ഓൾ ഇന്ത്യ ട്രാൻസ്ഫർ ബാധ്യത വഹിക്കുന്നു . SC/ST/OBC/ വിമുക്തഭടൻ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കുള്ള പ്രായപരിധിയിൽ ഇളവ് ഗവ. കാലാകാലങ്ങളിൽ … Read more