ആയുഷ്മാൻ ഭാരത് ഇൻഷുറൻസ് കാർഡ് 5 ലക്ഷം ലഭിക്കും

ഇന്ത്യ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ജനസംഖ്യയുള്ള രണ്ടാമത്തെ രാജ്യമാണ്. നൂതന മെഡിക്കൽ സാങ്കേതിക വിദ്യകളിലേക്കും അത്യാധുനിക ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ ഉപകരണങ്ങളിലേക്കും രാജ്യം കുതിക്കുമ്പോൾ, ഒരേസമയം ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ ചെലവുകൾ വർധിക്കുന്നത് ഭയാനകമാണ്. കൂടാതെ, ഏതെങ്കിലും ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് വ്യവസ്ഥകളിൽ വളരെ പിന്നിലുള്ള ജനസംഖ്യയുടെ 30% പേരെയും രാജ്യം ഉറ്റുനോക്കുന്നു.വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ചെലവുകളും ഇൻഷുറൻസ് ചെലവുകൾ വർധിച്ചതും പ്രീമിയം ചികിത്സകൾ ലഭിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതിന് സാമ്പത്തിക ബാക്കപ്പില്ലാതെ ആരോഗ്യത്തെ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന വ്യക്തികളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു എന്നതാണ് പ്രശ്നം. തുടർന്ന്, വ്യാപകമായി ആക്സസ് ചെയ്യാവുന്ന താങ്ങാനാവുന്ന … Read more