ആനയുടെ കൊമ്പിനു മുകളിൽ തൂങ്ങികിടന്നയാൾക് സംഭവിച്ചത്…!

ആനയുടെ കൊമ്പിനു മുകളിൽ തൂങ്ങികിടന്നയാൾക് സംഭവിച്ചത്…! ആനകളെ കട്ടിൽ നിന്നും പിടി കൂടി കൊണ്ട് വന്നു മെരുക്കി ചട്ടം പഠിപ്പിച്ചു വയ്ക്കുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അത്തരത്തിൽ ചട്ടം പഠിപ്പിച്ചു മെരുക്കി എടുത്ത ആനകൾ ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഉത്സവങ്ങൾക്കും സർക്കസുകളിലും ഒക്കെ ആയി കാണുന്നത് എന്ന് തന്നെ പറയുവാൻ സാധിക്കും. കേരളത്തിൽ ആണ് ഇത്തരത്തിൽ ആനകളെ കട്ടിൽ നിന്നും പിടി കൂടി കൊണ്ട് യഥാര്തത്തില് നല്ല രീതിയിൽ മെരുക്കി എടുത്തു കൊണ്ട് ഉത്സവങ്ങൾക്കും പല തരത്തിൽ ഉള്ള ആചാരങ്ങൾക്കും ഒക്കെ ആനകളെ കൊണ്ട് നടക്കുന്നത് എന്ന് തന്നെ പറയാം.

 

എന്നാൽ ഇത്തരത്തിൽ കട്ടിൽ നിന്നും പിടി കൂടി കൊണ്ട് വരുന്ന ആന എത്ര തന്നെ ഇണങ്ങിയാലും ശരി അത് ഏതൊരു സാഹചര്യത്തിലും അതിന്റെ വന്യ സ്വഭാവം പുറത്തു കാണിക്കുമ്മ എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു തരത്തിൽ ഉള്ള സംശയവും വേണ്ട എന്ന് തന്നെ പറയാം. അത്തരത്തിൽ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ നമ്മൾ മുന്നേ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ആന ഇടഞ്ഞു കൊണ്ട് സ്വന്തം പാപ്പാനെ വരെ കൊല്ലുന്ന കാഴ്ചകൾ ഒക്കെ. ഇവിടെ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു അപകടകരം ആയ കാഴ്ച ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക. വീഡിയോ കാണു.

 

Vivek

Vivek is a news specialist. great at telling interesting stories about current events. he makes sure the news is accurate and easy to understand. He always keep people informed and entertained!

View all posts by Vivek →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *