സ്ത്രീയ്ക്ക് പുരുഷനേയും പുരുഷന് സ്ത്രീയേയും ഇഷ്ടപ്പെടുത്താൻ വശ്യമന്ത്രം…!

സ്ത്രീയ്ക്ക് പുരുഷനേയും പുരുഷന് സ്ത്രീയേയും ഇഷ്ടപ്പെടുത്താൻ വശ്യമന്ത്രം…! വശ്യ പ്രയോഗത്തിൽ അത്ര എളുപ്പം അല്ലാത്തതും എന്നാൽ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ അധികം ഫല പ്രാപ്തി ലഭിക്കുന്നതും ആയ ഒരു പ്രയോഗവും അതിനുള്ള ഒരു മന്ത്രവും ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലൂടെ പരിചയപെടുത്തുവാൻ പോകുന്നത്. സ്വാധീനത്തിൽ ആകാതെ നിൽക്കുന്ന ശത്രുക്കളെയും ദേവതകളെ പോലും വശീകരിക്കുന്ന പ്രയോഗങ്ങൾ ഉണ്ട്. അതിൽ തിലക് വിദ്യ ഭോഗ വിദ്യ, ലേപന വിദ്യ തുടങ്ങിയ വിദ്യകളും കാമദേവൻ കാമേശ്വരൻ മോഹിനി മാതള കാമേശ്വരി തുടങ്ങിയ അനവധി മന്ത്ര മൂർത്തികളെയും വശീകരണത്തിനു വേണ്ടി ഉപാസിക്കാറുണ്ട്.

ഇന്ന് പറയുന്നത് ലേപന വിദ്യയിലെ ഒരു പ്രയോഗം ആണ്. ആഗ്രഹിക്കുന്ന സ്ത്രീയെ പുരുഷ്യനും പുരുഷ്യനെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സ്ത്രീക്കും ഈ ഒരു പ്രയോഗം ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഒരു പരിചയവും ഇല്ലാത്ത ആളുകളെ ആകർഷിക്കുക എന്നത് പ്രയാസം ഉള്ള കാര്യം ആണ്. ദുരുപയോഗത്തിനു വേണ്ടി അത്തരത്തിൽ ഒരു കാര്യം ശ്രമിക്കാതെ ഇരിക്കുക. ലേപന വിദ്യ വശ്യം ദീർഘ കാലത്തോളം നിൽക്കുന്ന ഒരു ആകർഷണ പ്രയോഗം ആണ്. ഇപ്രകാരം വശ്യം ചെയ്താൽ പരിഹാരം വളരെ കുറവാണു എന്ന് മന്ത്ര ശാസ്ത്രങ്ങൾ പറയപ്പെടുന്നു. കൂടുതൽ അറിയുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് കാണു.

 

https://youtu.be/3Ef7pyPb5Z4

 

Vivek

Vivek is a news specialist. great at telling interesting stories about current events. he makes sure the news is accurate and easy to understand. He always keep people informed and entertained!

View all posts by Vivek →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *