ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ദ്വീപ്…!

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ദ്വീപ്…! ദ്വീപ് എന്ന് പറയുന്നത് ചുറ്റും വെള്ളത്താൽ ചുറ്റപ്പെട്ട ഒരു ചെറിയ കരഭാഗം ആണ്. കൂടുതൽ ആയും ഇത്തരത്തിൽ ഉള്ള ദ്വീപുകൾ എല്ലാം നമ്മൾ കടലിനു നടുവിൽ ഒക്കെ ആയിട്ട് ആണ് കാണാൻ ആയി സാധിക്കുക. അത് പോലെ കായലിന്റെ ഇടങ്ങളിൽ ഒക്കെ നമുക്ക് ഇത്തരത്തിൽ കുറച്ചു ദ്വീപുകൾ ഉള്ളതായും കാണാം. നമ്മൾ പൊതുവെ കണ്ടു വന്നിട്ടുള്ള ദീപ സമൂഹങ്ങൾ ഒക്കെയും ഇത്തരത്തിൽ ഒരുപാട് അതികം ആളുകൾ ജീവിക്കാൻ ഉള്ള അത്രയും സ്ഥലം ഉള്ളവ ആയിരുന്നു. എന്നാൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് അതിനേക്കാളും ഒക്കെ വളരെ അധികം ചെറിയ ദ്വീപുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും.

അതിൽ വളരെ അതികം കൗതുകം തോന്നി പോയ ഒരു ദ്വീപ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വീട് മാത്രം ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ പാകത്തിൽ ഉള്ള ദ്വീപ് ആയിരുന്നു. ചെറിയ ദ്വീപ് ആണ് എങ്കിൽ കൂടി ആ ഒരു വീട്ടിൽ ഒരുപാട് ആളുകൾ താമസിക്കുന്നുണ്ട് എന്നത് മറ്റൊരു പ്രിത്യേകത ആണ്. അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളത്തിന്റെ നടുക്ക് ഒരു വീട് കൊണ്ട് ഇട്ട പോലെ നമുക്ക് തോന്നി പോകും. കൂടുതൽ അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കൂ.

 

Vivek

Vivek is a news specialist. great at telling interesting stories about current events. he makes sure the news is accurate and easy to understand. He always keep people informed and entertained!

View all posts by Vivek →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *