ഇവർ നാളെ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെത്തും!10 കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കും പിഴ ഈടാക്കും അറിയാം

ഇവർ നാളെ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെത്തും!10 കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കും പിഴ ഈടാക്കും അറിയാം. നമ്മുടെ ഈ കൊച്ചു കേരളത്തിൽ ഇനി മുതൽ എന്തെങ്കിലു തരത്തിൽ ഉള്ള സഹായങ്ങൾ ഒക്കെ കിട്ടണം എന്ന് ഉണ്ട് എങ്കിൽ കുറച്ചു പേരെ എങ്കിലും പദ്ധതിയിൽ നിന്നും മാറ്റേണ്ടത് വളരെ അധികം അത്യാവശ്യം തന്നെ ആണ്.. പല സചേമുകളിലും ഇത് തന്നെ ആണ് നടപ്പിൽ ആക്കി കൊണ്ട് ഇരിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ ഭാഗം ആയി കൊണ്ട് ആണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെയും അത് പോലെ തന്നെ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെയും വിവിധ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കുന്ന ബി പി എൽ റേഷൻ കാർഡ്,

അതായതു ഇപ്പോൾ കൈ വശം വച്ചിരിക്കുന്ന അതോടൊപ്പം തന്നെ എ പി എൽ റേഷൻ കാർഡിലെ നീല കാർഡുകൾ കൈ വശം വച്ചിരിക്കുന്ന വീടുകളിലേക്ക് പരിശോധനകൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇങ്ങനെ പരിശോധനയിലൂടെ കണ്ടെത്തുന്ന വീടുകളുടെ കൃത്യം ആയിട്ടുള്ള ഉടമസ്ഥരുടെ പേരും വിശദംശങ്ങളും മറ്റും തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനത്തിൽ പ്രസദ്ധീകരിക്കും. അതോടൊപ്പം തന്നെ നാളിതുവരെ വാങ്ങിയ ആനുകൂല്യങ്ങൾ വിപണിയിലെ നിരക്കിന് അനുസരിച്ചു കൊണ്ട് പിഴ ആയി ഈടാക്കുകയും ചെയ്യും എന്നാണ് ഇപ്പോൾ അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത്. കൂടുതൽ അറിയുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ വീഡിയോ കാണു…

 

 

https://youtu.be/XnhPCgM5Gaw

Vivek

Vivek is a news specialist. great at telling interesting stories about current events. he makes sure the news is accurate and easy to understand. He always keep people informed and entertained!

View all posts by Vivek →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *