റേഷൻ കാർഡ് ഉള്ളവർക്ക് ഫെബ്രുവരിയിലെ 3 അറിയിപ്പെത്തി ഭാരത് അരി വിതരണം അറിയിപ്പ്

റേഷൻ കാർഡ് ഉള്ളവർക്ക് ഫെബ്രുവരിയിലെ 3 അറിയിപ്പെത്തി ഭാരത് അരി വിതരണം അറിയിപ്പ്. സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ റേഷൻ കാർഡ് ഉടമകളും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട വളരെ അതികം പ്രധാന പെട്ട അറിയിപ്പ് ആണ് ഇത് വഴി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്.. ആദ്യത്തെ അറിയിപ്പ് ആലപ്പുഴ ജില്ലയ്ക്ക് പിന്നാലെ ഇപ്പോൾ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലും അനർഹർ ആയിട്ടുള്ളവർ മഞ്ഞ പിങ്ക് റേഷൻ കാർഡുകൾ കൈ വശം വച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടെത്തുവാൻ ആയി വീട് കയറി ഉള്ള പരിശോധനകൾ ആരംഭിച്ചിരിക്കുക ആണ്. നവ കേരളം സദസിലൂടെയും അത് പോലെ തന്നെ ഓൺലൈൻ ആയും നീല വെള്ള കാർഡ് ഉടമകൾ തങ്ങളുടെ കാർഡിന് യോഗ്യത ഉണ്ട് എന്നും,

മുൻഗണന കാർഡിലേക്ക് തങ്ങളുടെ റേഷൻ കാർഡുകൾ തരാം മാറ്റണം എന്നും നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുക ആണ്. അതിനാൽ തന്നെ അനർഹർ ആയ ആളുകളെ കണ്ടെത്തി കൊണ്ട് അവരുടെ റേഷൻ കാർഡുകൾ പിടിച്ചെടുക്കുവാനും ആ കാർഡ് ഉപയോഗിച്ച് കൊണ്ട് ആ റേഷൻ വാങ്ങി പിഴ ഈടാക്കുന്ന തരത്തിൽ ആണ് ഇപ്പോൾ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ശ്രമിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ ഭാഗം ആയി കൊണ്ട് കോഴിക്കോട് പരിശോധനകൾ നടത്തി എന്നതിന്റെ റിപോർട്ടുകൾ വരുന്നുണ്ട്. ഇതിന്റെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ വീഡിയോ കാണു…

 

https://youtu.be/CJ4eMve1zVQ

Vivek

Vivek is a news specialist. great at telling interesting stories about current events. he makes sure the news is accurate and easy to understand. He always keep people informed and entertained!

View all posts by Vivek →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *