റേഷൻ കാർഡ് ഉള്ളവർക്ക് ഫെബ്രുവരി 12 മുതൽ അറിയിപ്പുകൾ 29 രൂപ ഭാരത് അരി എല്ലായിടത്തും

റേഷൻ കാർഡ് ഉള്ളവർക്ക് ഫെബ്രുവരി 12 മുതൽ അറിയിപ്പുകൾ 29 രൂപ ഭാരത് അരി എല്ലായിടത്തും. ഫെബ്രുവരി 12 മുതൽ റേഷൻ കാർഡ് ഉടമകൾ തീർച്ച ആയും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട അറിയിപ്പുകൾ ആണ് ഇത് വഴി നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുക. കേരളത്തിൽ ഫെബ്രുവരി മാസത്തെ റേഷൻ വിതരണം ഇപ്പോൾ സജീവം ആയിരിക്കുക ആണ്. അതോടൊപ്പം കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഭാരത് അരി എന്ന പേരിൽ ഇറക്കുന്ന അഞ്ചു കിലോ പത്തു കിലോ അരിയുടെ വിതരണവും കേരളത്തിൽ സജീവം ആകും. കഴിഞ്ഞ ദിവസം തൃശൂർ ജില്ലയിൽ ആയിരുന്നു ഭാരത് അരിയുടെ വില്പന നടന്നത്.

പൊന്നി അരി ആയിരുന്നു ഇത്തരത്തിൽ 29 രൂപ നിരക്കിൽ വില്പന ഉണ്ടായിരുന്നത്… ഈ ആഴ്ച മുതൽ സംസ്ഥാനത്തു കൂടുതൽ ജില്ലകളിലേക്കും ഭാരത് അരി എത്തിച്ചേരും.. എഫ് സി ഐ യിൽ നിന്നും ഉള്ള അരി ഭാരത് ബ്രാൻഡിൽ പാക്കിങ് നടന്നു വരിക ആണ്. ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ വാഹനങ്ങളിൽ ആയിരിക്കും വിവിധ ജില്ലകളിലെ ജംഗ്ഷനുകളിൽ ഭാരത് അരിയുടെ വില്പന ഉണ്ടാകുക. തുടർന്ന് ഇരുന്നൂറിൽ അതികം ഔട്ലെറ്റിലൂടെ ഭാരത് അറിയും അട്ടയും വിതരണം ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇതിന്റെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ വഴി കാണാം..

 

https://youtu.be/_9n_PwTTNGA

Vivek

Vivek is a news specialist. great at telling interesting stories about current events. he makes sure the news is accurate and easy to understand. He always keep people informed and entertained!

View all posts by Vivek →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *