കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ 10 കിലോ ഭാരത് അരി കേരളത്തിൽ വിതരണം തുടങ്ങി

കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ 10 കിലോ ഭാരത് അരി കേരളത്തിൽ വിതരണം തുടങ്ങി. പൊതു ജനങ്ങൾക്ക് വളരെ അധികം ഉപകാര പ്രദം ആകുന്ന വലിയ ഒരു കേന്ദ്ര സർക്കാർ പദ്ധതിയും അത് പോലെ തന്നെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ പദ്ധതിയും ഇന്ന് സംസ്ഥാനത്തു ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നതിന്റെ സന്തോഷ വാർത്ത ആണ് ഇത് വഴി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. ആദ്യത്തെ അറിയിപ്പ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ പ്രഘ്യാപിച്ച 29 രൂപയുടെ അരി യുടെ വിതരണത്തെ കുറിച്ചാണ്. വില കയറ്റത്തിൽ നിന്നും സാധാരണക്കാരെ രക്ഷിക്കുക എന്ന ലക്ശ്യത്തോടു കൂടെ ആരംഭിച്ച കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഭാരത് അരി വില്പന സംസ്ഥാനത്തു ആരംഭിച്ചു.

 

സംസ്ഥാനത്തു 29 രൂപ നിരക്കിൽ ഇന്നലെ 150 പാക്കറ്റ് പൊന്നി അരി വില്പന നടത്തി. മറ്റു ദിവസങ്ങളിലും അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ തന്നെ വിതരണം നടത്തും. 5, 10, കിലോ ഗ്രാം പാക്കറ്റുകളിൽ ആയിരിക്കും ഇത്തരത്തിൽ അരി വിതരണം നടത്തുക എന്ന് ഭക്ഷ്യ പൊതു വിതരണ വകുപ്പ മന്ത്രി പിയുഷ് ഗോയൽ നേരത്തെ അറിയിച്ചിരുന്നു… തൃശ്ശൂരിൽ പത്തു വാഹങ്ങളിൽ ആയി അരി വിതരണത്തിന് വേണ്ടി സജ്ജം ആയിരുന്നു. ഇതിന്റെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ വഴി അറിയാൻ സാധിക്കും. വീഡിയോ കാണു…

 

https://youtu.be/Fu9Xlz5I9Vw

Vivek

Vivek is a news specialist. great at telling interesting stories about current events. he makes sure the news is accurate and easy to understand. He always keep people informed and entertained!

View all posts by Vivek →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *