കേന്ദ്ര പ്രഖ്യാപനം! 2000 രൂപയും ഭക്ഷ്യകിറ്റും വിതരണം ഈ രീതിയിൽ. റേഷൻകാർഡ് വേണ്ട

കേന്ദ്ര പ്രഖ്യാപനം! 2000 രൂപയും ഭക്ഷ്യകിറ്റും വിതരണം ഈ രീതിയിൽ. റേഷൻകാർഡ് വേണ്ട. കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ വമ്പൻ ആനുകൂല്യങ്ങൾ നമ്മുടെ എല്ലാ ആളുകളുടെയും വീടുകളിലേക്ക് എത്തി ചേരുവാൻ ആയി പോവുക ആണ്.. അത് റേഷൻ കാർഡ് ഉള്ള ആളുകളും ഇല്ലാത്ത ആളുകൾക്കും എല്ലാം ലഭിക്കുന്ന രീതിയിൽ ആണ് കേന്ദ്ര സർക്കർ ഇപ്പോൾ ഓരോ അനുകൂല്യങ്ങളഉം ആയി കൊണ്ട് കടന്നു വരുന്നത്. തീർച്ച ആയിട്ടും ലഭിക്കുന്ന സഹായം തന്നെ ആണ് ഇപ്പോൾ പലപ്പോഴും ആയി കൊണ്ട് വാങ്ങി കൊണ്ട് ഇരിക്കുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങൾ കൂടുതൽ ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിനോട് ഒപ്പം തന്നെ പുതിയ ക്ഷേമ പദ്ധതിയും പ്രഖ്യപിച്ചിരിക്കുക ആണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ…

 

നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തും അതുപോലെ തന്നെ രാജ്യമെമ്പാടും വില നിയന്ധ്രിക്കാൻ ആവാത്ത തരത്തിൽ ഉള്ള ഒരു വിഭവം ആയി കൊണ്ട് അരി മാറിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ വീടുകളിൽ എല്ലാം തന്നെ ഒഴിച്ച് കൂടുവാൻ ആവാത്ത ഒരു വിഭവം തന്നെ ആണ് അരി എന്ന് പറയുന്നത്… അരി വില വിപണിയിൽ അംബത്തിനു മുകളിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നു… പല മേഖലകളിലും കിലോയ്ക്ക് അറുപതു രൂപയോളം മുടക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ആണ് ഉള്ളത്. ഇതിന്റെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ കാണു..

 

https://youtu.be/C-ERXrHZweE

Vivek

Vivek is a news specialist. great at telling interesting stories about current events. he makes sure the news is accurate and easy to understand. He always keep people informed and entertained!

View all posts by Vivek →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *