പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് റെക്കറിംഗ് ഡെപ്പോസിറ്റ് മാസം മിനിമം 100 രൂപ മതി

പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് റെക്കറിംഗ് ഡെപ്പോസിറ്റ് മാസം മിനിമം 100 രൂപ മതി. ഫിക്സഡ് ടെപോസിറ്റ് പോലെ തന്നെ വളരെ അതികം സുരക്ഷിതം ആയ ഒരു മാർഗം തന്നെ ആണ് ആർ ഡി അഥവാ റെക്കറിംഗ് ഡെപ്പോസിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്.. ഒരുമിച്ചു വലിയ തുക കൈയിൽ ഇല്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് വലിയ ഒരു തുക നിർമിച്ചു എടുക്കുവാനും അതോടു ഒപ്പം തന്നെ നല്ലൊരു റിട്ടേൺ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുവാൻ ഉള്ള ഒരു നിക്ഷേപ മാർഗം ആണ് ആർ ഡി അഥവാ റേസിക്യൂറിങ് ഡെപ്പോസിറ്റ് സ്കീം. നിശ്ചിത കാലയളവിലേക്ക് ഒരു നിശ്ചിത തുക നിക്ഷേപം നടത്തുന്ന രീതിയിൽ ആണ് ആർ ഡി അഥവാ റേസിക്യൂറിങ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇൽ ഉള്ളത്.

നമ്മൾ ആർ ഡി ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന സമായത് ഉള്ള പലിശ നിരക്ക് ഇതാണോ ആ ഒരു പലിശ നിരക്ക് തന്നെ ആയിരിക്കും ആർ ഡി യുടെ കാലയളവിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. അതിനു മാറ്റം ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടാകുക ഇല്ല. എല്ലാ കാലയളവിലും നമുക്ക് റെക്കറിംഗ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയുവാൻ ആയി നമുക്ക് സാധിക്കും എന്നത് തന്നെ ആണ് സവിശേഷത. ഇതിന്റ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ കാണു…

 

https://youtu.be/174W8OpDCfw

Vivek

Vivek is a news specialist. great at telling interesting stories about current events. he makes sure the news is accurate and easy to understand. He always keep people informed and entertained!

View all posts by Vivek →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *