ആശ്വാസം 2 മാസത്തെ ക്ഷേമപെൻഷൻ 3200 രൂപ വിതരണം. സമ്മാൻ നിധി ഇനി ഇവർക്ക് കിട്ടില്ല ലിസ്റ്റ് ഇത്

ആശ്വാസം 2 മാസത്തെ ക്ഷേമപെൻഷൻ 3200 രൂപ വിതരണം. സമ്മാൻ നിധി ഇനി ഇവർക്ക് കിട്ടില്ല ലിസ്റ്റ് ഇത്. വളരെ അധികം പ്രധാന പെട്ട രണ്ടു അറിയിപ്പുകൾ ആണ് ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത്, നമുക്ക് അറിയാം പെൻഷൻ തുക മുടങ്ങി കിടക്കുക ആണ്. ഇതിന്റെ വിതരണം ഉടൻ തന്നെ ഉണ്ടാകും എന്നത് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്… നിലവിൽ അത് ആയിരത്തി അറന്നൂര് രൂപ മാത്രം ആയിരിക്കില്ല രണ്ടു മാസത്തെ തുക കൂടി ചേർത്ത് കൊണ്ട് മൂവായിരത്തി ഇരുനൂറു രൂപ ആയി കൊണ്ട് ആയിരിക്കും ഇനി അടുത്ത പെൻഷൻ വിതരണം ഉണ്ടായിരിക്കുക.

 

ഈ മാസം പകുതി അതായതു ഫെബ്രുവരി മാസം 15 ആം തിയതി കഴിയുന്നതോടു കൂടി മാത്രമേ ഇതും ആയി ബന്ധപെട്ടു കൊണ്ട് ഉള്ള ഔദ്യോഗികം ആയ അറിയിപ്പും നമുക്ക് പറയുവാൻ ആയി സാധിക്കുക ഉള്ളു. ഔദ്യോഗികം ആയിട്ടുള്ള അറിയിപ്പ് സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉള്ള അറിയിപ്പ് സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും പറയുവാൻ ആയി സാധിക്കുക ഉള്ളു. എന്നാൽ ഏപ്രിൽ ലാമാസത്തിനു മുന്നേ ആയി കൊണ്ട് തുക വിതരണം ചെയ്തു തീർക്കാൻ സംസഥാന സർക്കാർ ശ്രമിക്കും എന്നുള്ള പുതിയ റിപോർട്ടുകൾ വരുന്നുണ്ട്. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണു…

 

Vivek

Vivek is a news specialist. great at telling interesting stories about current events. he makes sure the news is accurate and easy to understand. He always keep people informed and entertained!

View all posts by Vivek →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *