വമ്പൻ പ്രഖ്യാപനം!PM കിസാൻ 2000 രൂപ പ്രത്യേക ക്യാമ്പയിൻ വഴി 3 ലക്ഷം കിട്ടും

വമ്പൻ പ്രഖ്യാപനം!PM കിസാൻ 2000 രൂപ പ്രത്യേക ക്യാമ്പയിൻ വഴി 3 ലക്ഷം കിട്ടും. കേന്ദ്ര സർക്കാർ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് എമ്പാടും ഉള്ള കർഷകർക്ക് നൽകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ധന സഹായ പദ്ധതി ആണ് കിസാൻ സമ്മാൻ നിധി. ഈ കിസാൻ സമ്മാൻ നിധി വഴി രണ്ടായിരം രൂപ തന്നെ ആണ് നമുക്ക് തുടർന്നും ലഭിക്കുക.. ഇടക്കാല ബഡ്ജറ്റിൽ വലിയ പ്രഖ്യപനങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ഇപ്പോൾ കർഷകർക്ക് വന്നിട്ടില്ല.. ആ ആനുകൂല്യങ്ങൾ എല്ലാം ലഭിച്ചു കൊണ്ട് ഇരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അത് തുടരും എന്നാണ് ഇപ്പോൾ അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത്.

എങ്കിൽ പോലും ആനുകൂല്യം നിലയ്ക്കുന്നില്ല എന്നതും സന്തോഷകരം ആയ ഒരു കാര്യം തന്നെ ആണ്… അത് മാത്രം അല്ല തുടർന്നുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ തുടർന്നുള്ള മാസങ്ങളിൽ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒക്കെ വരുക ആണ്. അതിനു ശേഷം മാത്രം ആയിരിക്കും പൂർണ ബജറ്റ് സർക്കാർ പ്രഖ്യപിക്കുകയും ആ ഒരു സമയത്തു നമുക്ക് പ്രതീക്ഷകൾ ബാക്കി നിർത്തി കൊണ്ട് തന്നെ ആണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഇടക്കാല ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് തന്നെ പറയാം. ഇത്തരത്തിൽ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ വീഡിയോ കാണു…

 

https://youtu.be/XUm3mIosBIk

Vivek

Vivek is a news specialist. great at telling interesting stories about current events. he makes sure the news is accurate and easy to understand. He always keep people informed and entertained!

View all posts by Vivek →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *