3200രൂപ പെൻഷൻതുക വിതരണഅറിയിപ്പ്

3200രൂപ പെൻഷൻതുക വിതരണഅറിയിപ്പ്. സംസ്ഥാനത്തെ ക്ഷേമ പെൻഷൻ വാങ്ങുന്ന 64 ലക്ഷത്തോളം വരുന്ന പെൻഷൻ ഗുണ ഭോക്താക്കൾക്ക് എല്ലാം തന്നെ വളരെ അധികം സന്തോഷം തരുന്ന ഒരു അറിയിപ്പാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പങ്കു വയ്ക്കുന്നത്. കേന്ദ്ര സർക്കാർ സംസ്ഥാനത്തിന് നൽകുവാൻ ഉള്ള ജി എസ് ടി വിഹിതവും മറ്റും എല്ലാം കൂട്ടി ചേർത്ത് കൊണ്ട് 57000 കോടിയിൽ അതികം തുക സംസ്ഥാനത്തിന് ലഭിക്കുവാൻ ഉണ്ടെന്നും എന്നാൽ ഈ ഒരു തുക ലഭിക്കാത്തതു കൊണ്ട് ഉള്ള പ്രതി സന്ധി മറി കടക്കുവാൻ ആയി സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് ഒരു പരിധി വരെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നതാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുഖ്യ മന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഡൽഹിയിൽ പറഞ്ഞത്.

എന്നാൽ നമ്മുക്ക് എല്ലാവര്ക്കും തന്നെ അറിയാം അന്ന് പറഞ്ഞത് പോലെ തന്നെ അഞ്ചു മാസത്തെ പെൻഷൻ കുടിശിക ആണ് ഇപ്പോൾ സംസ്ഥാനത്തു ഉളളത്. എന്നാൽ സംസ്ഥാനത്തെ സാമ്പത്തിക പ്രതി സന്ധി മൂലം ഇത്രയും തുക ഒറ്റ അടിക്ക് ഒരുമിച്ചു നൽകുവാൻ ആയി ഇപ്പോൾ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് കഴിയാത്ത ഒരു സാഹചര്യം ആണ് ഉള്ളത് എന്ന് തന്നെ പറയാം. കൂടുതൽ അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ ഒന്നു കണ്ടു നോക്കൂ..

 

Vivek

Vivek is a news specialist. great at telling interesting stories about current events. he makes sure the news is accurate and easy to understand. He always keep people informed and entertained!

View all posts by Vivek →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *