പെൻഷൻലഭിക്കാത്തവർക്ക് അറിയിപ്പ്…!

പെൻഷൻലഭിക്കാത്തവർക്ക് അറിയിപ്പ്…! സംസ്ഥാനത്തു വിതരണം ചെയ്തു കൊണ്ടിരുന്ന വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റു ക്ഷേമ പെൻഷനുകളും ഒക്കെ ഇപ്പോൾ 5 മാസത്തെ കുടിശിക ആയിരിക്കുക ആണ്. സംസ്ഥാനത്തെ പെൻഷൻ ഗുണ ഭോക്താക്കളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉള്ള പല സമര മുറകളും നമ്മൾ ഇതിനോട് അകം തന്നെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. പെൻഷൻ മുടങ്ങിയത് കൊണ്ട് തന്നെ ചട്ടിയും ആയി പണം കണ്ടെത്തുവാൻ ഇറങ്ങിയ അമ്മയും, അതോടൊപ്പം തന്നെ റോഡിൽ കുത്തിയിരുന്ന് കൊണ്ട് സമരം ചെയ്യുന്ന അമ്മയുടെ ഒക്കെ ചിത്രങ്ങൾ ഇപ്പോൾ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു കൊണ്ട് ഇരിക്കുക ആണ്.

 

5 മാസത്തെ പെൻഷൻ തുക ആയ 8000 രൂപ ആണ് സംസ്ഥാനത്തു 64 ലക്ഷത്തോളം വരുന്ന ആളുകൾക്ക് സംസ്ഥാന സർക്കാർ വിതരണം ചെയുവാൻ ഉളളത്. കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്നും ലഭിക്കുവാൻ ഉള്ള 60000 കോടിയോളം രൂപ മുടങ്ങിയതിനാൽ ആണ് സംസ്ഥാനത്തു ഇത്തരത്തിൽ ഉള്ള ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കാതെ പോകുന്നത് എന്നാണ് സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ മന്ത്രിമാരുടെയും പ്രതികരണം. ഇത്തരത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ സംസഥാനത്തെ സാമ്പത്തികമായി ഞെരുക്കുന്നതിനെ തുടർന്നുള്ള ഉപരാധങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ആരംഭിച്ചിരിക്കുക ആണ്.. കൂടുതൽ അറിയുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കൂ.

 

Vivek

Vivek is a news specialist. great at telling interesting stories about current events. he makes sure the news is accurate and easy to understand. He always keep people informed and entertained!

View all posts by Vivek →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *