പെൻഷൻ വിതരണം, ഡൽഹിയിൽ സമരം

പെൻഷൻ വിതരണം, ഡൽഹിയിൽ സമരം. നമുക്ക് എല്ലാ aalukalkum അറിയാവുന്നത് പോലെ തന്നെ സംസ്ഥാനത്തു അഞ്ചു മാസത്തെ kshema പെൻഷൻ ആണ് ഇനി വിതരണം ചെയുവാൻ ആയി കുടിശിക ഇനത്തിൽ ഉള്ളത്… കേന്ദ്ര സർക്കാർ കൃത്യമായി നൽകേണ്ടി രിക്കുന്ന ജി എസ ടി വിഹിതങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യാത്തത് മൂലം സാമ്പത്തികം ആയി ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം ആണ് സംസ്ഥാത് ഇത്രയും മാസത്തെ athum 5 മാസത്തോളം വരുന്ന പെൻഷൻ തുക ഒരുമിച്ചു മുടങ്ങിയത് എന്ന അറിയിപ്പ് സംസ്ഥാന ധന മന്ത്രിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു.

ഇത്തരത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ കേരളത്തോട് കാണിക്കുന്ന സാമ്പത്തിക ഉപരോധത്തിന് മറ്റും എതിരായി ഫെബ്രുവരി മാസം 8 ആം തിയതി ഡൽഹിയിൽ വച്ച് കൊണ്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെ സമരം നടത്തുന്നതിന് മുഖ്യ മന്ധ്രിയും അതോടു ഒപ്പം തന്നെ ധന മന്ത്രിമാരും ഒക്കെ ഇപ്പോൾ ഡൽഹിയിൽ ആണ് ഉള്ളത്. നമുക്ക് 23 ജനുവരി മാസം മുതൽ പെൻഷൻ തുകയിൽ കേന്ദ്ര വിഹിതത്തിനു അർഹത ഉള്ള ആളുകളുടെ എല്ലാം അക്കൗട്ടുകളിലേക്ക് കേന്ദ്ര ഈ ഒരു തുക നേരിട്ട് കൊണ്ട് ആണ് നിക്ഷേപിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ വഴി കാണാം…

 

 

Vivek

Vivek is a news specialist. great at telling interesting stories about current events. he makes sure the news is accurate and easy to understand. He always keep people informed and entertained!

View all posts by Vivek →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *