സന്തോഷവാർത്ത പെൻഷൻ3200 രൂപഎത്തി

സന്തോഷവാർത്ത പെൻഷൻ3200 രൂപഎത്തി. സംസ്ഥാനത്തു 5 മാസത്തെ കുടിശിക ഉള്ള പെൻഷൻ തുകയിൽ നിന്നും ആദ്യ ഗഡു ആയി കൊണ്ട് 3200 രൂപ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ട നടപടികൾ ഇപ്പോൾ സംസ്ഥാന സർക്കാർ അറിയിച്ചരിക്കുക ആണ്. നമ്മുക്ക് അറിയാം samshtanthu ഇപ്പോൾ 5 മാസത്തെ പെൻഷൻ തുക ആണ് വിതരണം ചെയ്യുവാൻ ആയി ഉള്ളത്. ഇതും ആയി ബന്ധപെട്ടു കൊണ്ട് ഒരുപാട് അതികം പ്രതിഷേധങ്ങൾ ആണ് സംസ്ഥാനത്തു നടന്നു കൊണ്ട് ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് തന്നെ വേണം പറയുവാൻ.. കുടിശിക ഉള്ള മുഴുവൻ പെൻഷൻ തുകയും വിതരണം ചെയ്യുവാൻ ഉള്ള ഒരു സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയിൽ അല്ല ഇപ്പോൾ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഉള്ളത്.

 

അത് കൊണ്ട് തന്നെ 2 മാസത്തെ പെൻഷൻ തുക വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നടപടിയിൽ ആണ് ഇപ്പോൾ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഏഹ്റ്റിയിരിക്കുന്നത്. അക്കൗണ്ടുകൾ വഴി പണം സ്വീകരിക്കുന്ന ആളുകൾക്കും അത് പോലെ തന്നെ കൈകളിൽ നേരിട്ട് പെൻഷൻ തുക സ്വീകരിക്കുന്ന ആളുകൾക്കും ഒക്കെ തന്നെ ഈ മാസം അതായതു ഫെബ്രുവരി മാസത്തിൽ തന്നെ വിതരണം ആരംഭിക്കുക എന്നുള്ള സൂചന കൂടി വരുന്നുണ്ട്. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കണ്ടു നോക്ക്കിയില് മതി..

 

Vivek

Vivek is a news specialist. great at telling interesting stories about current events. he makes sure the news is accurate and easy to understand. He always keep people informed and entertained!

View all posts by Vivek →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *