ക്ഷേമ പെൻഷൻ അങ്ങനെ തീരുമാനമായി സർക്കാർ അറിയിപ്പ് ഇങ്ങനെ 1600 രൂപ തന്നെ ദുഃഖ വാർത്ത

ക്ഷേമ പെൻഷൻ അങ്ങനെ തീരുമാനമായി സർക്കാർ അറിയിപ്പ് ഇങ്ങനെ 1600 രൂപ തന്നെ ദുഃഖ വാർത്ത. ക്ഷേമ പെന്ഷനും ആയി ബന്ധപെട്ടു കൊണ്ട് ചില പുതിയ അറിയിപ്പുകൾ ആണ് ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് അറിയാം ക്ഷേമ പെൻഷൻ അഞ്ചു മാസ കാലം ആയി മുടങ്ങി കിടക്കുക ആണ് എന്നത്. ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന ബഡ്ജറ്റിൽ ക്ഷേമ പെൻഷൻ ആയി ബന്ധപെട്ടു കൊണ്ട് ഉളള അറിയിപ്പുകൾ ഒക്കെ വരും എന്നതായിരുന്നു വിചാരിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ ബജറ്റ് അവതാരത്തെ ഇതും ആയി ബന്ധ പെട്ട് കൊണ്ട് യാതൊരു തരത്തിൽ ഉള്ള പ്രതികരണവും ധന മന്ത്രിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടായില്ല എന്നത് തന്നെ ആണ് സത്യം..

 

ഇത് മാത്രം അല്ല മറ്റു ചില നടപടികൾ ഒക്കെ ഇത്തരത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുക ആണ്. പെൻഷൻ തുകയുടെ വിതരണവും ആയി ബന്ധ പെട്ട് കൊണ്ട് വലിയ റോസ് തുക തന്നെ ഇപ്പോൾ സർക്കാരിന് കുടിശിക ആയി വന്നിരിക്കുക ആണ്. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ധന മന്ത്രിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ബജറ്റ് ഇൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന പ്രഘ്യാപനം പെൻഷൻ തുകയിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാവുക ഇല്ല എന്നത് ആണ്. ഇതിന്റെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ വഴി കാണാം..

 

Vivek

Vivek is a news specialist. great at telling interesting stories about current events. he makes sure the news is accurate and easy to understand. He always keep people informed and entertained!

View all posts by Vivek →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *