പെൻഷൻകുടിശ്ശിക വിതരണഅറിയിപ്പ്

പെൻഷൻകുടിശ്ശിക വിതരണഅറിയിപ്പ്. ക്ഷേമ പെന്ഷനും ആയി ബന്ധപെട്ടു കൊണ്ട് സക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അറിയിപ്പ് ആണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. പെൻഷൻ വാങ്ങുന്ന എല്ലാ ഉപഭോക്താക്കളും ഇത് തീർച്ച ആയും ശ്രദ്ധിക്കണം. പെൻഷൻ വിതരണവും ആയി ബന്ധപെട്ടു കൊണ്ട് കുറച്ചു മാറ്റങ്ങൾ ആണ് സംസഥാന സർക്കാർ ഇപ്പോൾ വരുത്തുന്നത്. കൃത്യമായ രീതിയിൽ പെൻഷൻ വിതരണം ചെയ്യാൻ സാധികാത്ത ഒരു സാഹചര്യം ആണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. നിലവിൽ അഞ്ചു മാസത്തെ പെൻഷൻ തുക ആണ് ഇപ്പോൾ വിതരണം ചെയ്യുൻ ആയി ഉള്ളത്..

5 മാസത്തെ പെൻഷൻ തുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ സംസ്ഥാനത്തു 64 ലക്ഷത്തോളം വരുന്ന പെൻഷൻ ഉപഭോക്താക്കളിൽ ഓരോ ആളുകൾക്കും 8000 രൂപ വീതം ഇപ്പോൾ സംസ്ഥാന സർക്കാർ പെൻഷൻ തുക ആയി നൽകി വരൻ ഉണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആയിരുന്നു രണ്ടാം പിണറായി സർക്കാർ ഇടക്കാല ബഡ്ജറ്റ് നമ്മുടെ നിയമ സഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ചത്. അടുത്ത മന്ത്രി സഭയിൽ കൃത്യമായി പെൻഷൻ വിതരണം ചെയ്യും എന്നത് ബഡ്ജറ്റിലൂടെ സംസ്ഥാന ധന കാര്യാ മന്ത്രി അറിയിക്കുക ഉണ്ടായി… ഇതിന്റ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ വഴി കാണാം..

 

Vivek

Vivek is a news specialist. great at telling interesting stories about current events. he makes sure the news is accurate and easy to understand. He always keep people informed and entertained!

View all posts by Vivek →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *