ക്ഷേമപെൻഷൻ തുക കിട്ടാൻ ആധാർ പുതുക്കൽ ഇവർ പഞ്ചായത്തിൽ വരണം

ക്ഷേമപെൻഷൻ തുക കിട്ടാൻ ആധാർ പുതുക്കൽ ഇവർ പഞ്ചായത്തിൽ വരണം..! ക്ഷേമ പെൻഷൻ ലഭിക്കുന്നവർ കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സമർപ്പിക്കുകയും അത് പോലെ തന്നെ ബിയോമെട്രിക് മസ്റ്ററിങ് എല്ലാം പൂർത്തി ആകുകയും ചെയ്തിരുന്നു. തുടർന്നും പെൻഷൻ ലഭിക്കുന്നതിനു സർക്കാർ കൊണ്ട് വരുന്ന ഇത്തരം നിബന്ധനകൾ തീർച്ച ആയും പാലിക്കേണ്ടത് ഉണ്ട്. അവ പൂർത്തി ആക്കാത്തവർക്ക് ആണ് എങ്കിൽ പെൻഷൻ തടയുകയും ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ സാമൂഹിക സുരക്ഷാ പെൻഷൻ ലഭിക്കുന്നവർ ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾക്ക് ആധാർ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ കൂടി എത്തിയിരിക്കുക ആണ്.

 

പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും വിളിക്കുമ്പോൾ നേരിട്ടോ അവശത അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകൾ വീട്ടിലെ ആരെയെങ്കിലും ആധാർ കൊടുത്തു വിട്ടോ തദ്ദേശ സ്വയംഭര വകുപ്പിന് കീഴിൽ ആധാർ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന അപ്ഡേറ്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത്. അമ്പതു ലാകാശത്തോളം പേർക്ക് വർദ്ധഗയ പെൻഷൻ വിധവ പെൻഷൻ അവിവാഹിത പെൻഷൻ കാർഷിക പെൻഷൻ, ഭിന്ന ശേഷി പെൻഷൻ എന്നിവയിലൂടെ 1500 രൂപ വീതം നൽകി വരുന്നുണ്ട്. ഭൂരിഭാഗവും സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഫണ്ട് ആണ് എങ്കിലും കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഒരു ചെറിയ തുക ഇതിൽ ഉണ്ട്. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണു.

 

https://youtu.be/HJ6wb5or_ys

Vivek

Vivek is a news specialist. great at telling interesting stories about current events. he makes sure the news is accurate and easy to understand. He always keep people informed and entertained!

View all posts by Vivek →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *