ക്ഷേമപെൻഷൻ 4 മാസ 6400 വിതരണം സർക്കാർ തീരുമാനം ഇന്ന്. 45 ലക്ഷം പേരെയും ബാധിക്കും

ക്ഷേമപെൻഷൻ 4 മാസ 6400 വിതരണം സർക്കാർ തീരുമാനം ഇന്ന്. 45 ലക്ഷം പേരെയും ബാധിക്കും. സംസ്ഥാനത്തു നാല് മാസത്തെ ക്ഷേമ പെൻഷൻ കുടിശിക ആയിട്ടുണ്ട്. 45 ലക്ഷത്തോളം വരുന്ന ആളുകളുടെ സഹായം ആയി കൊണ്ട് വിതരണം ചെയ്യേണ്ട തുക ആണ് ഇത്. കൈകളിൽ സ്വീകരിണ്ട വയ്യായ്ക അനുഭവ പെടുന്ന അതോട് ഒപ്പം തന്നെ ബാങ്ക് അക്കൗട്ടിലേക്ക് തുക എത്തും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയോട് കൂടി ഇരിക്കുന്ന നാല്പത്തി അഞ്ചു ലക്ഷത്തോളം വരുന്ന ആളുകൾ. ഇവർക്ക് എല്ലാം ആനുകൂല്യം മുടങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം നാല് മാസത്തോളം ആയിരിക്കുക ആണ്.

 

ഓണകാലത്തു വിതരണം ചെയ്യേണ്ട തുക ആണ് ഇപ്പോൾ ക്രിസ്തുമസ് കാലത്തു വിതരണം ചെയ്തത്. അതായതു ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തെ പെൻഷൻ. സെപ്റ്റംബർ ഒക്ടോബർ ഡിസംബർ എന്നിങ്ങനെ നാലു മാസത്തെ പെന്ഷന്ന് കുടിശിക ഇരിക്കെ ഇപ്പോൾ ഇതും ആയി ബന്ധപെട്ടു കൊണ്ടുള്ള തീരുമാങ്ങൾ ഹൈ കോടതി സർക്കാരിനെ അറിയിക്കും. നിലവിൽ അടിമാലി സ്വദേശി ജനങ്ങളുടെ എല്ലാം പ്രതി നിധി ആയിട്ടാണ് ഹർജി ഹൈ കോടതിയിൽ ഫയൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പെൻഷൻ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് എത്തി ചേരേണ്ട ആനുകൂല്യം അത് അവരുടെ അവകാശം ആണ്. കൂടുതൽ അറിയുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ വീഡിയോ കാണു.

 

 

https://youtu.be/13RqjfuWrHo

Vivek

Vivek is a news specialist. great at telling interesting stories about current events. he makes sure the news is accurate and easy to understand. He always keep people informed and entertained!

View all posts by Vivek →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *