പെൻഷൻ വിതരണം 4800രൂപ ലഭിക്കുമോ ഇവർക്ക് 300 രൂപ അക്കൗണ്ടിൽ കുടുംബശ്രീ വായ്പ…!

പെൻഷൻ വിതരണം 4800രൂപ ലഭിക്കുമോ ഇവർക്ക് 300 രൂപ അക്കൗണ്ടിൽ കുടുംബശ്രീ വായ്പ…! സംസ്ഥാനത്തു മുടക്കം വന്നിരുന്ന ക്ഷേമ പെൻഷൻ ഈ മാസം ഇരുപത്തി അഞ്ചിന് ശേഷം വിതരണം ആരംഭിക്കും എന്ന് അറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി അറന്നൂരിന്റെ രണ്ടു ഗഡുക്കൾ ആണ് നമുക്ക് ഇത് വഴി ലഭിക്കുക. ജൂലൈ മാസത്തേയും ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തേയും ഇതിന്റെ കുടിശിക ഭാഗം ആയി കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു. ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തേയും സെപ്റ്റംബർ മാസത്തേയും തുക നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് പിന്നീട് ആയിരിക്കും വിതരണം നടക്കുക. ജൂലായ് ഓഗസ്റ്റ് മാസങ്ങളിലെ ആനുകൂല്യം എന്ന് പറയുന്നത് മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ആണ്.

 

ഇതിന്റെ വിതരണം ആണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത്. നവംബർ മാസം മുതൽ എല്ലാ മണ്ഡല അടിസ്ഥാനത്തിലും എല്ലാ വകുപ്പ് മന്ത്രിമാരുൾപ്പടെ പര്യടനങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. ചില ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് മുൻ‌തൂക്കം കൊടുക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗം ആയി അതോടൊപ്പം തന്നെ ജനങ്ങളും ആയി കൊണ്ട് ആശയ വിനിമയം നടത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗം ആയിട്ടുള്ള പര്യടനങ്ങൾ ആണ് ഇതിന്റെ ഭാഗം ആയി കൊണ്ട് എല്ലാം നടത്തുന്നത് എന്ന് തന്നെ പറയുവാൻ സാധിക്കും. ഇതിന്റെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ വീഡിയോ കൃത്യമായി കണ്ടു നോക്കൂ.

https://youtu.be/dzCpnrBja1k

 

Vivek

Vivek is a news specialist. great at telling interesting stories about current events. he makes sure the news is accurate and easy to understand. He always keep people informed and entertained!

View all posts by Vivek →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *