വില 25 രൂപ, മോദി സർക്കാരിന്റെ ഭാരത് റൈസ് വിപണിയിലേക്ക്

കുറഞ്ഞ വിലക്ക് അരി വിപണിയിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ബ്രാൻഡിലുള്ള അരി. ഭാരത് റൈസ് എന്ന പേരിലാണ് ഈ അരി വിപണിയിൽ എത്താൻ പോകുന്നത്. ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കളുടെ വിലക്കയറ്റം തടയാനായാണ് സർക്കാരിന്റെ ഈ പദ്ധതി. വിപണിയിൽ ഇന്ന് നല്ല അരി ലഭിക്കണം എങ്കിലും 40 മുതൽ 60 രൂപ വരെ ഒരു കിലോക്ക് നൽകണം. എന്നാൽ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള അരി വിപണിയിൽ കുറഞ്ഞ വിലക്ക് എത്തുമ്പോൾ സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഗുണം ചെയ്യും.

അടുത്ത വര്ഷം തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാനിരിക്കെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ പുതിയ പദ്ധതി ജനങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഗുണം ചെയ്യും. ഇത്തരം പ്രവർത്തികൾ അടുത്ത വർഷത്തെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലത്തിൽ പ്രകടമാകും. ഭാരത് ആട്ട, ഭാരത് ദാൽ എന്നിവയ്ക്ക് പിന്നാലെയാണ് ഭാരത് റൈസ് എത്താൻ പോകുന്നത്.

ഈ അടുത്തിന്ടെ അവശ്യ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളുടെ വിലയിൽ വലിയ വർധനവാണ് ഉണ്ടായത്. ഇത്തരം ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ സാധാരണകാർക്ക് വളരെ അധികം സഹായകരമാകുന്ന ഒരു പദ്ധതികൂടിയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ അവലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്.

Ajith Sunny

Ajith Sunny is a content marketing consultant with over a decade of experience in various niches.

View all posts by Ajith Sunny →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *