കേന്ദ്രത്തിൻ്റ വമ്പൻ നടപടി മൊബൈൽ ഫോണുള്ള എല്ലാവർക്കും 14 അക്ക തിരിച്ചറിയൽ നമ്പർ

കേന്ദ്രത്തിൻ്റ വമ്പൻ നടപടി മൊബൈൽ ഫോണുള്ള എല്ലാവർക്കും 14 അക്ക തിരിച്ചറിയൽ നമ്പർ. മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാ ആളുകളും തീർച്ച ആയും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു വാർത്ത അപ്ഡേറ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. രാജ്യത്തു മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാ ആളുകൾക്കും പുതിയതായി ഒരു തിരിച്ചറിയൽ നമ്പർ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നൽകുവാൻ പോവുകയാണ്. എല്ലാ ഫോണുകളിലും ഒന്നിൽ അതികം സിമ്മുകൾ ഉണ്ട് എങ്കിലും തിരിച്ചറിയൽ നമ്പർ ഒന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കും. അത് പോലെ തന്നെ എസ് എം എസ് അയക്കുന്നതിനു വ്യക്തിയുടെ അനുവാദം മുൻ‌കൂർ ആയി വാങ്ങേണ്ടി വരും എന്ന മുന്നറിയിപ്പ് കൂടി എത്തിയിട്ടുണ്ട്.

 

തട്ടിപ്പുകൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിനും അത് പോലെ ലൊക്കേഷനുകൾ പിന്തുടരുക എല്ലാം അധികൃതർക്ക് എളുപ്പം ആകും. ഒപ്പം അവരുടെ പ്രായം ലിംഗ ബേധം, വരുമാനം വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി ഉൾപ്പടെ ഉള്ള ഘടകങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രാജ്യത്തെ മൊബൈൽ ഉപയോഗ രീതി സംബന്ധിച്ച ഘടകങ്ങൾക്കും എല്ലാം ഇത്തരത്തിൽ ഒരു രീതി സഹായകം ആകും എന്ന് തന്നെ പറയാം. അത്തരത്തിൽ ആണ് റിപോർട്ടുകൾ ഇപ്പോൾ പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇതേ സംബന്ധിച്ച് കൊണ്ട് ഉള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിന് ഈ വീഡിയോ കാണു.

 

https://youtu.be/ziB-e0vTyVk

 

Vivek

Vivek is a news specialist. great at telling interesting stories about current events. he makes sure the news is accurate and easy to understand. He always keep people informed and entertained!

View all posts by Vivek →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *