റേഷൻകാർഡ് ഉള്ളവർക്ക് 28ൽ പരം സഹായങ്ങൾ പഞ്ചായത്ത് വഴി, ഗുണഭോക്ത ലിസ്റ്റ് വരുന്നു…!

റേഷൻകാർഡ് ഉള്ളവർക്ക് 28ൽ പരം സഹായങ്ങൾ പഞ്ചായത്ത് വഴി, ഗുണഭോക്ത ലിസ്റ്റ് വരുന്നു…! നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തുകൾ മുനിസിപ്പാലിറ്റികൾ തോറും വ്യക്തിഗത ഗുണഭോത്ര ലിസ്റ്റിന് വേണ്ടി അപേക്ഷകൾ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാകും. രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ ഗ്രാമ സഭ വിളിച്ചു ചേർത്താൽ നമുക്ക് കൃത്യമായ ഫോമുകൾ ലഭിക്കും. ഇത് പൂരിപ്പിച്ചു കൊണ്ടത് എല്ലാ ആളുകളും തന്നെ. ഇതിൽ കൃത്യമായ രീതിയിൽ മാർക്കുകൾ ഇട്ടു കൊണ്ട് ആണ് ഓരോ പദ്ധതിയെലേക്കും ആളുകളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. അറുപതു വയസിനു മുകളിൽ പ്രായം ഉള്ളവർക്ക് ആയി കാംബ്ലി പുതപ്പു, കട്ടിൽ, ഊന്നു വടി, കണ്ണട തുടങ്ങിയ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭ്യമാകുന്നു.

ഇതോടൊപ്പം തന്നെ ജീർണ അവസ്ഥയിൽ ഉള്ള വീടുകൾ നവീകരിക്കുന്നതിന് ധനസഹായം. തീറ്റപ്പുല്ല് കൃഷിക് വേണ്ടി ഉള്ള ധന സഹായം ലഭ്യമാകുന്നു. കർഷകർക്ക് ജൈവ വളങ്ങളുടെ വിതരണം ഉള്പടെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ, ഇത് മാത്രം അല്ല മണ്ണിര കമ്പോസ്റ്റുകൽ, സോപ്പ് യൂണിറ്റ് തുടങ്ങിയ വിവിധ ആനുകൂല്യങ്ങൾ അത് ഓരോ യൂണിറ്റിനും നിശ്ചിത ധന സഹായം വഴി ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ലബ്യം ആകുന്നു. പഠനോപകരണങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്കീം ഉണ്ട്. അത്തരത്തിൽ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കൂ.

https://youtu.be/-Xqe8I7_VqE

 

Vivek

Vivek is a news specialist. great at telling interesting stories about current events. he makes sure the news is accurate and easy to understand. He always keep people informed and entertained!

View all posts by Vivek →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *