എല്ലാ വീട്ടിലേക്കും സർക്കാരിന്റെ ഭാരത് അരി പദ്ധതി തുടങ്ങി

എല്ലാ വീട്ടിലേക്കും സർക്കാരിന്റെ ഭാരത് അരി പദ്ധതി തുടങ്ങി.. സംസ്ഥാനത്തു ഇപ്പോൾ 45 രൂപ മുതൽ 60 രൂപ വരെ ആണ് വിവിധ ബ്രാൻഡഡ് വരികളുടെ ചില്ലറ വില്പന വില എന്ന് പറയുന്നത്. ആറു വർഷത്തിൽ 15 ശതമാനത്തോളം ആണ് അരി വിലയിൽ വർദ്ധനവ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. അത് ഇനിയും കൂടിയേക്കാം എന്നുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ ആണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്നും പൊതു ജനങ്ങൾക്ക് വലിയ ഒരു ആശ്വാസ നടപടി എത്തിയിരിക്കുന്നത്. റേഷൻ കാർഡ് ആവശ്യം ഇല്ലാതെ തന്നെ പൊതു ജനങ്ങൾക്ക് 29 രൂപയ്ക്ക് മികച്ച അരി ഭാരത് റൈസ് എന്ന ബ്രാൻഡിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ മാർക്കറ്റിൽ എത്തിക്കുന്നത്.

 

അരിയുടെ വില ഇപ്പോൾ അതി വേഗം വർധിച്ചു കൊണ്ട് ഇരിക്കുക ആണ്. സ്വർണത്തിനു തുല്യം ആയ വിലയിൽ അരി യുടെ വില എത്തുമോ എന്ന് പോലും നിരീക്ഷകർ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ആണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇപ്പോൾ വിപണിയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത്. കുറഞ്ഞ വിലയിൽ അരി വിപണിയിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊണ്ട് കുത്തനെ ഉള്ള വില കയറ്റം കുറയ്ക്കുക ആണ് സർക്കാർ ഇപ്പോൾ ലക്‌ഷ്യം ഇടുന്നത്. കൂടുതൽ അറിയുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കൂ..

 

https://youtu.be/GPksm2FhzVo

Vivek

Vivek is a news specialist. great at telling interesting stories about current events. he makes sure the news is accurate and easy to understand. He always keep people informed and entertained!

View all posts by Vivek →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *