ക്രിസ്തുമസ് സ്പെഷ്യൽ ക്ഷേമപെൻഷൻ 3200 വീതം അക്കൗണ്ടിലെത്തും.2 മാസ സഹായം ഇവർക്ക്…!

ക്രിസ്തുമസ് സ്പെഷ്യൽ ക്ഷേമപെൻഷൻ 3200 വീതം അക്കൗണ്ടിലെത്തും.2 മാസ സഹായം ഇവർക്ക്…! സംസ്ഥാന സർക്കാർ വിതരണം ചെയ്യേണ്ട ക്ഷേമ പെൻഷനിൽ 2023 ജൂലൈ മാസം കുടിശിക ആയിരുന്നു പെൻഷൻ ആണ് നമ്മുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ലബ്യം ആയിരിക്കുന്നത്. ഇനി മാസ്റ്ററിങ് ചെയ്യാത്ത പല ആളുകൾക്കും ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ആനുകൂല്യം തടസ്സപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അത് പോലെ തന്നെ ചില ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് ജൂലൈ ലെ പോലും എത്തി ചേർന്നിട്ടില്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം. ഈ വിഹിതം മാത്രം ആല്ല. കേന്ദ്ര സർക്കാർ നൽകേണ്ട തുക 200 രൂപ മുതൽ 500 രൂപ വരെ ലഭിക്കാനുള്ളവരും നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തു ഉണ്ട്.

 

 

നിലവിൽ ഇതും ആയി ബന്ധപെട്ടു കൊണ്ട് ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെ ആനുകൂല്യം മുടങ്ങിയിട്ടുള്ളവരുടെയും. പ്രിത്യേകിച്ചും നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തു ആനുകൂല്യങ്ങൾ ആയ സംസ്ഥാന സർക്കാർ നൽകുന്ന പെൻഷൻ ലഭിക്കാൻ ഉള്ളതും ആയ ആളുകൾ ഉണ്ട് എങ്കിൽ അങ്ങനെ ഉള്ളവർ അവരുടെ സ്റ്റാറ്റസ് പരിശോധിക്കുക. അക്കൗണ്ടിലേക്ക് തുക എത്തിച്ചേർന്നിട്ടില്ല എങ്കിൽ കൃത്യമായി കൊണ്ട് സേനവനയുടെ വെബ്സൈറ്റ് ഇൽ തന്നെ സേവനങ്ങൾ ലബ്യം ആണ്. അതിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള നമ്പറിൽ വിളിച്ചു അന്വേഷിക്കാവുന്നതാണ്. കൂടുതൽ അറിയുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ വീഡിയോ കാണു.

 

https://youtu.be/6VtvcbXE6s8

 

Vivek

Vivek is a news specialist. great at telling interesting stories about current events. he makes sure the news is accurate and easy to understand. He always keep people informed and entertained!

View all posts by Vivek →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *