ലോൺ അപേക്ഷ തള്ളുന്നത് സിബിൽ സ്കോറിൻ്റ പേരിൽ നിയമങ്ങൾ മാറ്റി റിസർവ് ബാങ്ക്

ലോൺ അപേക്ഷ തള്ളുന്നത് സിബിൽ സ്കോറിൻ്റ പേരിൽ നിയമങ്ങൾ മാറ്റി റിസർവ് ബാങ്ക്. നമുക്ക് പണത്തിനു ആവശ്യം വരുമ്പോൾ ഭൂരിഭാഗം ആളുകളും ആശ്രയിക്കുന്നത് ധന കാര്യാ സ്ഥാപങ്ങളെയും അത് വഴി ലഭിക്കുന്ന വായ്പ്പകളും അഥവാ ലോണുകളും ആണ്. ഒരു വായ്‌പ്പാ ലഭിക്കുന്നതിന് ഒരുപാട് കടമ്പകൾ ഉണ്ട് മറി കടക്കുവാൻ ആയിട്ട്. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാന പെട്ട ഒന്നാണ് സിബിൽ സ്കോർ. സിബിൽ സ്കോറിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആണ് ഒരു വ്യക്തിക്ക് ലോൺ ലഭിക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്നൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നത് തന്നെ അതായതു വായ്പ്പകൾക്ക് നമ്മൾ ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുമ്പോൾ അവർ നമ്മുടെ സിബിൽ സ്കോർ ചെക്ക് ചെയ്ത നോക്കും.

 

അതിനു ശേഷം മാത്രം ആണ് വായ്‌പ്പാ അനുവദിക്കുന്നത്. വലിയ ലോകാനുകൾക്ക് മാത്രം അല്ല ചെറിയ ലോകാനുകൾക്കും മൊബൈൽ ഇ എം ഐ യിൽ മറ്റും വാങ്ങുന്നതിനും ഒരു ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിന് അപേക്ഷിക്കുന്നതിനു വരെ സിബിൽ സ്കോർ വളരെ അധികം അത്യന്താപേക്ഷികം ആയ ഒരു കാര്യം തന്നെ ആണ്. സിബിൽ സ്കോറിലെ ഏറ്റ കുറച്ചിലുകൾ നമുക്ക് ലോൺ കിട്ടുന്നതിനുള്ള സാധ്യതകളെ കുറിച്ച് കാണിക്കുന്നു. എന്നാൽ വ്യക്തികൾക്ക് ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് വായ്‌പ്പാ എടുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ കാണു.

 

https://youtu.be/j3tsv8iKtbY

 

Vivek

Vivek is a news specialist. great at telling interesting stories about current events. he makes sure the news is accurate and easy to understand. He always keep people informed and entertained!

View all posts by Vivek →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *