5 വർഷ തിരിച്ചടവ് കാലാവധിയിൽ 50 ലക്ഷം പേർസണൽ ലോൺ…!

5 വർഷ തിരിച്ചടവ് കാലാവധിയിൽ 50 ലക്ഷം പേർസണൽ ലോൺ. അഞ്ചു വർഷകാല തിരിച്ചടവ് കാലാവധിയിൽ 50 ലക്ഷം രൂപ വരെ പേർസണൽ ലോൺ നൽകുന്ന ഇൻഡ്‌സിന്ദ് ധനകാര്യ സ്ഥാപനത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇത് വഴി നമ്മൾ നോക്കുവാൻ ആയി പോകുന്നത്. ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പ്രിത്യേകത എന്താണ് എന്ന് വച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനു വേണ്ടി യാതൊരു തരത്തിൽ ഉള്ള ഈടോ ജ്യാമ്യമോ ഒന്നും ആവശ്യം ആയി വരുന്നില്ല എന്നത് തന്നെ ആണ്. മാത്രമല്ല നമുക്ക് ബാങ്കിൽ ഒന്നും പോകാതെ ബാങ്കിൽ വരി നിൽക്കാതെ വീട്ടിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിച്ച് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ലോൺ നു വേണ്ടി അപ്ലൈ ചെയ്യുവാൻ ആയി സാധിക്കും.

അപ്പോൾ അതിന്റെ വിശദംശങ്ങൾ ആണ് ഇത് വഴി നമ്മൾ അറിയുവാൻ ആയി പോകുന്നത്. നമ്മൾ ലോൺ എടുക്കാൻ ആയി പോകുന്ന സ്ഥാപനം ആർ ബി ഐ അപ്രൂവൽ നൽകിയ കമ്പനി ആണ് എന്നത് നമ്മൾ എല്ലാവരും ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ആർ ബി ഐ അപ്പൂവ് ചെയ്യാത്ത ഒരു കമ്പനിയിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഒരു കരണവച്ചാലും ലോൺ എടുക്കരുത്. കൂടുതൽ അറിയുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ വീഡിയോ കാണു.

 

 

 

Vivek

Vivek is a news specialist. great at telling interesting stories about current events. he makes sure the news is accurate and easy to understand. He always keep people informed and entertained!

View all posts by Vivek →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *