ക്യാമറയിൽ പതിഞ്ഞിട്ടുള്ള ചില രസകരമായ കാര്യങ്ങൾ

Ranjith K V

നമ്മൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നിരവധി രസകരം ആയ വീഡിയോ കാണാറുള്ളത് ആണ് , നമ്മളെ അല്ബുധപെടുത്തുന്നതും ചിന്തിപ്പിക്കുന്നതും ആയ നിരവധി വീഡിയോ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് , എന്നാൽ അത്തരത്തിൽ ഒരു കുറച്ചു രസകരം ആയ വീഡിയോ ആണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വരഃ ആവുന്നത് , വളരെ രസകരം ആയ ഒരു വീഡിയോ തന്നെ ആണ് ,ക്യാമറയിൽ പതിഞ്ഞിട്ടുള്ള ചില രസകരമായ കാര്യങ്ങൾ, നമുക്കെല്ലാവർക്കും ചിരിക്കാൻ ഇഷ്ടമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് നമുക്ക് കുറച്ച് ചിരിയുണ്ട്. കാമറയിൽ പതിഞ്ഞ രസകരമായ ചില സംഭവങ്ങളുമായാണ് ഇതിൽ ,

 

 

ഇത് എല്ലാം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രേക്ഷർ ഏറ്റെടുത്ത വീഡിയോ ആണ് , നമ്മൾ തന്നെ നേരിട്ട് കണ്ട പല സംഭവങ്ങളും ഉണ്ട് എന്നാൽ അത്തരത്തിലുള്ള വീഡിയോ ആണ് ഇത്, മനുഷ്യന് പറ്റുന്ന അബദ്ധങ്ങൾ ആണ് ഇതിൽ ഉള്ളത് എല്ലാം , എന്നാൽ ചില അബദ്ധങ്ങൾ എല്ലാം വലിയ പ്രശനത്തിലേക്ക് നയിച്ചിട്ടും ഉണ്ട് , എന്നാൽ അങിനെ ഒരുകൂട്ടം മനുഷ്യരുടെ അനുഭവങ്ങൾ ആണ് ഇതിൽ ഉള്ളത് , കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക ,