ശനിയുടെ അനുഗ്രഹം പണo കുമിഞ്ഞ് കൂടും ഈ രാശിക്കാരുടെ നല്ല സമയം

Ranjith K V

ശനിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് പോലെ ഹൃദയങ്ങളിൽ ഭയവും ഉത്കണ്ഠയും ഉണ്ടാക്കുന്ന കുറച്ച് പരാമർശങ്ങൾ; പോലുള്ള അശുഭകരമായ നിബന്ധനകൾ; സദേ-സതി, അഷ്ടം-ശനി, പനോതി , ധൈയ്യ . കിഴക്കും പാശ്ചാത്യവുമായ ജ്യോതിഷ ഐതിഹ്യങ്ങൾ സാധാരണയായി ശനിയോട് ഭയത്തോടും ഭയത്തോടും കൂടിയാണ് പെരുമാറിയിരുന്നത്. വൃത്തികെട്ടവനും, വൃത്തികെട്ടവനും, ശരീരത്തിലെ വികലതയുള്ളവനും , വൃദ്ധനും, ക്ഷമിക്കാത്തവനും, തണുത്ത മനസ്സുള്ളവനും, കർക്കശക്കാരനുമായി വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ശനി, ശിക്ഷയും കർമ്മപരമായ ശാസനയും പൊതുവെ പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്നു, അതിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കാൻ പ്രയാസമാണ്.

 

 

എന്നിട്ടും, ശനിയുടെ ശക്തികളെ പുകഴ്ത്തുന്ന വിവരണങ്ങളിലേക്ക് ഒരാൾ കടന്നുചെല്ലുന്നു, അത് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന സ്വാധീനം അടിച്ചേൽപ്പിക്കപ്പെട്ട പരിമിതികളിലൂടെയും ചിലപ്പോൾ സ്വയം നിശ്ചയിക്കുന്ന അതിരുകൾ വഴിയും നമ്മുടെ ജീവിതത്തെയും വിധിയെയും എങ്ങനെ രൂപപ്പെടുത്തും, ശനിയുടെ സഞ്ചാരം വഴി രൂപപ്പെടുന്ന ശശ് മഹാപുരുഷ രാജയോഗം കുംഭം രാശിക്കാർക്കും വിവിധ നേട്ടങ്ങൾ സമ്മാനിക്കും. കുംഭ രാശിയുടെ അധിപനാണ്. അതിനാൽ തന്നെ ഈ രാശിക്കാർക്ക് ആത്മവിശ്വാസം വർധിക്കും. നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുമാനം ലഭിക്കും. സാമ്പത്തികമായി അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകളിൽ നിന്ന് മോചനം ലഭിക്കും. ധനപരമായ നേട്ടം തന്നെ ആണ് വന്നു ചേരുന്നത് കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക ,

https://youtu.be/OMGSZOQ1vAw