25 ലക്ഷം രൂപവരെ പേഴ്സണൽ ലോൺ ലഭിക്കും റുലോൺ വഴി

25 ലക്ഷം രൂപവരെ പേഴ്സണൽ ലോൺ ലഭിക്കും സാമ്പത്തികപരമായി ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവർക്ക് ഇത് ഒരു വലിയ ഒരു ആശ്വാസം ആയിരിക്കും വന്നു ചേരുന്നത് , ഓൺലൈനായി ലഭിക്കുന്ന വ്യക്തിഗത വായ്പയുടെ പേരിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. വായ്പ നൽകുന്ന സ്ഥാപനം നിയമാനുസൃതമായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതാണോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽപ്പോലും തട്ടിപ്പുകളിൽ നിന്ന് ഒരു പരിധി വരെ രക്ഷ നേടാൻ സാധിക്കും. എന്നാൽ കൃത്യം ആയി അറിഞ്ഞതിനു ശേഷം മാത്രം ആണ് വായ്പകൾ എടുക്കാൻ പാടുള്ളു ,എന്നാൽ അത്തരത്തിൽ rbi യുടെ ലിസ്റ്റിൽ ഉള്ള ഒരു ധനകാര്യ സ്ഥാപനം ആണ് റുലോൺസ് എന്ന സ്ഥാപനം വഴി 25 ലക്ഷം രൂപവരെ പേഴ്സണൽ ലോൺ ലഭിക്കും എന്നും പറയുന്നു, വ്യക്തിഗത വായ്പകൾ വിവിധ ചെലവുകൾക്കുള്ള ഒരു സൗകര്യപ്രദമായ മാർഗമാണ്. എന്നിരുന്നാലും, വിവിധ ബാങ്കുകളും ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളും അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന പലിശ നിരക്കുകൾ താരതമ്യം ചെയ്യുന്നത് നിർണായകമാണ്,

 

കാരണം വരുമാനം, ക്രെഡിറ്റ് സ്കോർ, ലോൺ തുക, തിരിച്ചടവ് കാലാവധി തുടങ്ങിയ നിരവധി ഘടകങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി 10.50% മുതൽ 24% വരെ വ്യത്യാസപ്പെടാം. ഒരു നല്ല ക്രെഡിറ്റ് സ്കോർ നിലനിർത്തുന്നത് നിങ്ങളുടെ വായ്പയുടെ കുറഞ്ഞ പലിശ നിരക്കിന് യോഗ്യത നേടുന്നതിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കും, ഇത് തിരിച്ചടവ് കാലയളവിൽ നിങ്ങളുടെ പണം ഗണ്യമായി ലാഭിക്കും.പ്രായം 21 വയസ്സ് മുതൽ 60 വയസ്സ് വരെ (വായ്പ പൂർത്തീകരിക്കുന്ന സമയത്ത്)
ശമ്പളമുള്ളവർക്ക് അറ്റ ​​പ്രതിമാസ വരുമാനം 15,000/- ആയിരിക്കണം, സ്വയം തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നവർക്ക് വാർഷിക വിറ്റുവരവ് കുറഞ്ഞത് 20 ലക്ഷം ആയിരിക്കണം.ക്രെഡിറ്റ് സ്കോർ 650-ന് മുകളിലായിരിക്കണംതൊഴിൽ സ്ഥിരത എല്ലാ ലോണുകളിലും കാർഡുകളിലും വ്യക്തമായ തിരിച്ചടവ് അർത്ഥമാക്കുന്ന ഒരു നല്ല ക്രെഡിറ്റ് ചരിത്രം നിലനിർത്തുക. ഒരു ഇന്ത്യൻ പൗരനായിരിക്കണം, എന്നിങ്ങനെ ആണ് നിബന്ധന , കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക ,3