ഓണം സഹായം 4000 രൂപ ഇവർക്ക് 1000 രൂപ കിട്ടും ക്ഷേമപെൻഷൻ 3200 വിതരണം

ഓണം സഹായം 4000 രൂപ ഇവർക്ക് 1000 രൂപ കിട്ടും ക്ഷേമപെൻഷൻ 3200 വിതരണം ഈ ദിവസം നടക്കും എന്നും പറയുന്നു , ക്ഷേമപെൻഷൻ തിങ്കളാഴ്‌ച മുതൽ വിതരണം ചെയ്യും. രണ്ട് മാസത്തെ പെൻഷനായ 3200 രൂപയാണ് ഒന്നിച്ച് വിതരണം ചെയ്യുന്നത്. ഓണത്തിന് മുമ്പ് 60 ലക്ഷത്തോളം പേർക്ക് പെൻഷൻ ലഭിക്കും. സാമൂഹ്യസുരക്ഷാ, ക്ഷേമനിധി പെൻഷനുകൾവിതരണം ചെയ്യാനായി 1,762 കോടി രൂപ സർക്കാർ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്.

 

 

 

സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പെൻഷൻ നൽകുന്നതിനായി 1,550 കോടി രൂപയും സർക്കാർ സഹായത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ക്ഷേമനിധി ബോർഡുകൾക്ക്‌ പെൻഷൻ വിതരണത്തിന്‌ 212 കോടി രൂപയുമാണ്‌ അനുവദിച്ചത്. പെൻഷൻ ഗുണഭോക്താക്കളിൽ പകുതിയോളം പേർക്ക് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ പെൻഷൻ തുക എത്തും. ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് സഹകരണ സംഘങ്ങൾ വഴിയാണ് പെൻഷനെത്തുക. 23നു മുൻപ് വിതരണം പൂർത്തിയാക്കും. നിരവധി ആളുകൾക്ക് ആണ് ഈ തുക ലഭിക്കാൻ ഉള്ളത് , നിരവധി ആളുകൾ ആണ് ഈ തുക കാത്തിരിക്കുന്നത് , പെൻഷൻ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക ,

https://youtu.be/NFG2C3BH93w