ജൂലൈ 26 മുതൽ ചൊവ്വയുടെ ചലനം പണത്തിന് മീതെ ഉറങ്ങാൻ യോഗം

ചൊവ്വയുടെ ചലനം പണത്തിന് മീതെ ഉറങ്ങാൻ യോഗം ജൂലൈ 26 മുതൽ വന്നു ചേരും , ധനയോഗം കാര്യവിജയം, മത്സരവിജയം, അംഗീകാരം, ആരോഗ്യം, ഇഷ്ടഭക്ഷണസമൃദ്ധി ഇവ കാണുന്നു. രാത്രി എട്ടു മണി കഴിഞ്ഞാൽ മുതൽ കാര്യപരാജയം, അപകടഭീതി, നഷ്ടം, മനഃപ്രയാസം, അഭിമാനക്ഷതം, കലഹം, വാഗ്വാദം ഇവ കാണുന്നു.കാര്യവിജയം, ഉത്സാഹം, പ്രവർത്തനവിജയം, ഇഷ്ടഭക്ഷണസമൃദ്ധി, സുഹൃദ്സമാഗമം ഇവ കാണുന്നു. ആഗ്രഹങ്ങൾ നടക്കാം. കാര്യപരാജയം, കലഹം, വാഗ്വാദം, മനഃപ്രയാസം, നഷ്ടം ഇവ കാണുന്നു. കർക്കിടക മാസം ഈ നാളുകാർക്ക് ധനയോഗം കാര്യവിജയം, അംഗീകാരം, സ്ഥാനലാഭം, ആരോഗ്യം, പരീക്ഷാവിജയം, സന്തോഷം ഇവ കാണുന്നു. ആഗ്രഹങ്ങൾ നടക്കാം. യാത്രകൾ വിജയിക്കാം. തടസ്സങ്ങൾ മാറിക്കിട്ടാം. പുതിയ കോഴ്സുകൾക്ക് പ്രവേശനം ലഭിക്കാം. പുതിയ സ്ഥാനങ്ങൾ ലഭിക്കാം.

 

 

വേണ്ടപ്പെട്ടവരുമായി ഒത്തുകൂടാം. ചൊവ്വാഴ്ച മുതൽ പ്രതികൂലം. കാര്യതടസ്സം, സ്വസ്ഥതക്കുറവ്, പ്രവർത്തനമാന്ദ്യം, യാത്രാതടസ്സം, ധനതടസ്സം, ശരീരസുഖക്കുറവ്, ഉദരവൈഷമ്യം ഇവ കാണുന്നു. വേണ്ടപ്പെട്ടവർ അകലാം. സഹപ്രവർത്തകരിൽ നിന്ന് സുഖകരമല്ലാത്ത പെരുമാറ്റങ്ങൾ ലഭിക്കാം. തൊഴിലന്വേഷണങ്ങൾ വിജയിക്കാം. ആഗ്രഹങ്ങൾ നടക്കാം. ബിസിനസ്സിൽ ഉയർച്ച കാണുന്നു. പുതിയ സാധ്യതകൾ തുറന്നു കിട്ടാം. പുതിയ വരുമാനസ്രോതസ്സുകൾ തുറന്നു കിട്ടാം. കാണാതിരുന്ന സുഹൃത്തുക്കളെ കണ്ടുമുട്ടാം. നടക്കാതിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ നടക്കാം. ശനിയാഴ്ച പകൽ പന്ത്രണ്ടു മണി കഴിഞ്ഞാൽ മുതൽ പ്രതികൂലം. കാര്യതടസ്സം, അലച്ചിൽ, ചെലവ്, മനഃപ്രയാസം, യാത്രാതടസ്സം, ശരീരസുഖക്കുറവ് ഇവ കാണുന്നു, ധനയോഗം വന്നു ചേരുകയും ചെയ്യും ഈ നക്ഷത്രക്കാർക്ക് കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക ,

https://youtu.be/3M91l8BF-VY