ശ്രീറാം ഫിനാൻസ് തൽക്ഷണ ലോൺ 1% പലിശയോടെ എല്ലാവർക്കും

Ranjith K V

ശ്രീറാം ഫിനാൻസ് ലിമിറ്റഡ് 15 ലക്ഷം രൂപ വരെയുള്ള ലോൺ തുകകൾക്കും 5 വർഷം വരെയുള്ള തിരിച്ചടവ് കാലാവധിക്കുമായി @12% pa മുതൽ വ്യക്തിഗത വായ്പകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. നോൺ-ബാങ്കിംഗ് ഫിനാൻഷ്യൽ കമ്പനി ഭവന പുനരുദ്ധാരണം, മെഡിക്കൽ ചെലവുകൾ, യാത്ര തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി വായ്പ അപേക്ഷകർക്ക് ഈട് രഹിത വായ്പകൾ നൽകുന്നു. ശ്രീറാം ഫിനാൻസ് പേഴ്സണൽ ലോൺ ഡിജിറ്റൽ പ്രോസസ്സിംഗും വേഗത്തിലുള്ള വിതരണവും നൽകുന്നു. അംഗീകാരം ലഭിച്ച് 72 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ലോൺ വിതരണത്തോടൊപ്പം നിലവിലുള്ള ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് പ്രീ-അപ്രൂവ്ഡ് പേഴ്സണൽ ലോണുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുമെന്നും ലെൻഡർ അവകാശപ്പെടുന്നു,

 

പ്രതിമാസ വരുമാനം, തൊഴിൽ പ്രൊഫൈൽ, തൊഴിലുടമയുടെ പ്രൊഫൈൽ മുതലായവയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി വ്യത്യസ്ത പലിശ നിരക്കുകൾ വാഗ്ദ്ധാനം നൽകുന്നയാൾ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിലും, വായ്പാ അപേക്ഷകരുടെ വ്യക്തിഗത വായ്പാ പലിശ നിരക്ക് നിശ്ചയിക്കുമ്പോൾ മിക്ക വായ്പക്കാരും ഈ ഘടകങ്ങൾ പരിഗണിക്കുന്നു . എങ്ങിനെ ആണ് അപേക്ഷിക്കണ്ടത് എന്നും എന്തെലാം ആണ് വേണ്ടത് എന്നും ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കണ്ടു മനസിലാക്കാം കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക ,