റേഷൻകാർഡ് പ്രത്യേക അറിയിപ്പ് ജൂലൈ മാസത്തെ അരി കിട്ടാൻ ഫോൺ വേണം

Ranjith K V

സംസ്ഥാനത്ത് ജൂലൈ മാസത്തെ റേഷൻ വിതരണം ആരംഭിച്ചു. ജൂൺ മാസത്തിലെ റേഷൻ വിതരണം ജൂലൈ ഒന്ന് വരെ നടന്നിരുന്നു. ഇത് പൂർത്തിയായതോടെയാണ് ജൂലൈയിലെ റേഷൻ വിതരണം ആരംഭിച്ചത്. ഇത്തവണ വെള്ള കാർഡ് ഉടമകൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന അരി വിഹിതം വെട്ടിക്കുറച്ചിട്ടുണ്ട്. വെള്ള കാർഡിന് ഈ മാസം 10.90 രൂപ നിരക്കിൽ 7 കിലോ അരിയാണ് ലഭിക്കുക. മട്ട അരി, പച്ചരി, പുഴുക്കലരി എന്നിവ ഉൾപ്പെടെയാണ് ഈ അളവ്.അരി വിഹിതത്തിൽ താലൂക്കടിസ്ഥാനത്തിൽ നേരിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മാസങ്ങളായി 10 കിലോ അരിയാണ് വെള്ള കാർഡ് ഉടമകൾക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നത്. ഈ അളവാണ് ഇത്തവണ 7 കിലോയായി വെട്ടിക്കുറച്ചത്.

 

മറ്റ് കാർഡ് ഉടമകൾക്കുള്ള അരി വിഹിതത്തിൽ വ്യത്യാസമില്ല. അതേസമയം, വെള്ള, നീല കാർഡ് ഉടമകൾക്ക് സ്റ്റോക്ക് അനുസരിച്ച് മാത്രമാണ് ആട്ട ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. ഇ-പോസ് മെഷീനുകൾ തകരാറിലാകുന്ന സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്ത് റേഷൻ കാർഡ് ഉടമകൾ വേഗം തന്നെ ജൂലൈ മാസത്തെ റേഷൻ വിഹിതം വാങ്ങേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ റേഷൻ വിതരണം മൊബൈൽ വഴി ആണ് ഇപ്പോളും നടക്കുന്നത് . OTP സംവിധാനം വഴി ആണ് ഭക്ഷ്യ സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുന്നത് , റേഷൻ വാങ്ങാൻ വരുന്നവർ എല്ലാവരും മൊബൈൽ ഫോൺ നിർബന്ധം ആയി കൊണ്ട് വരണം എന്നു പറയുന്നു ,കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക ,

 

 

https://youtu.be/72WsJ2ZzOUc