ക്ഷേമപെൻഷൻ 1600 മാർച്ച് തുക വിതരണം മാറ്റങ്ങൾ ഇങ്ങനെ

Ranjith K V

ഒരു മാസത്തെ ക്ഷേമ പെൻഷൻ ജൂൺ 8 മുതൽ വിതരണം ചെയ്യും എന്ന റിപോർട്ടുകൾ ആണ് വന്നരിക്കുന്നത് . സംസ്ഥാനത്തെ 64 ലക്ഷം ആളുകൾക്ക് ക്ഷേമ പെൻഷൻ നൽകാനായി 950 കോടി രൂപ ധനവകുപ്പ് അനുവദിച്ചു. ഇനി രണ്ടു മാസത്തെ പെൻഷൻകൂടി നൽകാനുണ്ട്. 1600 രൂപയാണ് പ്രതിമാസ പെൻഷൻ. കുടിശികയുണ്ടായിരുന്ന രണ്ടു മാസത്തെ പെൻഷനായി 3200 രൂപ ഏപ്രിൽ നാലിന് അനുവദിച്ചിരുന്നു. 1871 കോടി രൂപയാണ് ഇതിനായി അനുവദിച്ചത്.കേരളത്തിന്റെ കടമെടുപ്പ് പരിധി കേന്ദ്രം വെട്ടിക്കുറച്ചിരുന്നു. കുറവ് വരുത്തിയതിന്റെ കാരണം വ്യക്തമാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് സംസ്ഥാനം കേന്ദ്രത്തിന് കത്ത് അയച്ചിട്ടുണ്ട്.

 

 

 

32,442 കോടി രൂപയുടെ വായ്പ എടുക്കാനുള്ള അനുമതി കേന്ദ്രം നൽകിയെങ്കിലും പിന്നീടത് 15,390 കോടിരൂപയായി കുറച്ചു. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ഗ്രാന്റിനത്തിൽ 10,000 കോടി രൂപയുടെ കുറവ് വരുത്തിയതിനു പുറമേയാണിതെന്ന് ധനവകുപ്പ് പറയുന്നു. ക്ഷേമപെൻഷനിലെ കേന്ദ്രവിഹിതത്തിന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ പ്രത്യേക അക്കൗണ്ട് ഏർപ്പെടുത്തിയതോടെ വിതരണത്തിൽ സാങ്കേതികതടസ്സം വന്നിരുന്നു എന്നാൽ അവയ്ക്ക് പൂർണമായ പരിഹാരം കണ്ടിരിക്കുകയാണ് , ഇപ്പോൾ മൂന്ന് മാസത്തെ പെൻഷൻ തുക ആണ് കുടിശിക ആയി ഉള്ളത് എന്നാൽ അതിലെ ഒരു മാസത്തെ തുക ആണ് ഇപ്പോൾ വിതരണം ചെയ്യാൻ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നത് , കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക ,