തുളസിയുടെ അടുത്ത് മറച്ച് വെക്കു പണം ഇരട്ടിയായി വർദ്ധിക്കും

Ranjith K V

ഒരു വീട് വീട് ആകണമെങ്കിൽ ആ വീട്ടിൽ തുളസി  ചെടി അത്യാവശ്യം ആണ്, നാം  കരുതുന്നു പോസിറ്റീവ്   നൽക്കുന്ന സസ്യം കൂടിയാണ് , ലക്ഷ്മിദേവിയുടെ തുളസിയെ കരുതിപ്പോരുന്നത് . ഇവയെ നിത്യവും കാണുന്നതുപോലും ഏറ്റവും ശുഭകരമാണ് എന്നാണ് വിശ്വാസം, കാറ്റ് വീടുകളിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത് പോലും പുണ്യകരം ആകുന്നു ,നെഗറ്റീവ് ഊർജ്ജം പകർന്നു പോകുവാനും ആരോഗ്യവും സമ്പത്തും വർദ്ധിക്കുവാനും ഇത്തരത്തിൽ തുളസി വീടുകൾ നട്ടുപിടിപ്പിച്ച ഏറ്റവും ശുഭകരം തന്നെയാകുന്നു ,

 

 

അത്ര പവിത്രമായ സസ്യമാണ് തുളസി എന്ന് തന്നെ പറയാം ,ക്ഷേത്ര ദർശന വേളയിൽ പ്രസാദം ലഭിക്കുകയും പ്രസ്ഥാനത്തിനൊപ്പം പുഷ്പങ്ങളും തുളസിയിലയും ലഭിക്കുന്നത് ആകുന്നു ഇവ വീടുകളിൽ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ യുടെ കാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും ശുഭകരമായ ആകുന്നു ഇത് എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ക്ഷേത്രത്തിൽനിന്നും ക്ഷേത്രത്തിൽനിന്നും എന്നുതന്നെ പ്രസാദം ലഭിച്ചാലും അവൾ വീടുകളിൽ കൊണ്ടുവരേണ്ടതാകുന്നു .ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നാം ക്ഷേത്ര ദർശനം നടത്തിയ നിൻറെ പൂർണമായ ഫലം തന്നെ ജീവിതത്തിൽ വന്നുചേരുന്നത് , ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ വീടുകളിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതിലൂടെ ഈശ്വരാധീനം വർദ്ധിക്കുന്നു  , എന്നാൽ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ തുളസിക്ക് വലിയ ഒരു സ്ഥാനം തന്നെ ഉണ്ട് , എന്നാൽ അത് എന്താണ് എന്നു അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക ,