പഞ്ചായത്ത്, ബ്ലോക്ക്‌,മുനിസിപ്പാലിറ്റി, കോർപ്പറേഷനുകളിൽ ആയി പതിനാല് ജില്ലകളിലും ജോലി ഒഴിവുകൾ

പഞ്ചായത്ത്, ബ്ലോക്ക്‌,മുനിസിപ്പാലിറ്റി, കോർപ്പറേഷനുകളിൽ ആയി പതിനാല് ജില്ലകളിലും ജോലി ഒഴിവുകൾ പട്ടികജാതി വികസന വകുപ്പിനു കീഴിലെ വിവിധ ബ്ലോക്ക്/മുനിസിപ്പാലിറ്റി/ കോർപ റേഷൻ ഓഫിസുകളിൽ പ്രമോട്ടർമാരുടെ 1217 ഒഴിവ്.താൽക്കാലിക നിയമനം. പട്ടികജാതി വിഭാഗക്കാർക്ക് അവസരം. ജൂൺ 5 വരെ അപേക്ഷിക്കാം.പ്ലസ് ടു ,തത്തുല്യം. പ്രായം 18-30. ഇടയിൽ ഉള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം , നിശ്ചിത മാതൃകയിലുള്ള അപേക്ഷയോടൊപ്പം ജാതി, വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത, പ്രായം എന്നിവ തെളിയിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ പകർപ്പും ബന്ധപ്പെട്ട തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ഥാപന സെക്രട്ടറിയിൽ നിന്നുള്ള റസിഡൻഷ്യൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, പാസ്പോർട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോ എന്നിവയും സഹിതം അതതു ജില്ലാ പട്ടികജാ തി വികസന ഓഫിസർമാർക്ക് സമർപ്പിക്കണം.ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്മു നിസിപ്പാലിറ്റി ,കോർപറേഷ നുകളിലേക്കുള്ള നിയമനത്തിനായി അതതു തദ്ദേ ശസ്വയം ഭരണ സ്ഥാപന പരിധിയിലുള്ളവർക്ക് അപേക്ഷി ക്കാവുന്നതാണ്. ഏതെങ്കിലുമൊരു തദ്ദേശസ്വയം ഭരണ സ്ഥാപന പരിധിയിൽ അപേ ക്ഷകരില്ലെങ്കിൽ മാത്രം സമീപ പ്രദേശത്തെ തദ്ദേ ശസ്വയം ഭരണ സ്ഥാപന പരിധിയിലുള്ളവരെ പരിഗണിക്കും.കൂടുതൽ വിവരങ്ങളും അപേക്ഷാ ഫോമിന്റെ മാതൃകയും ബ്ലോക്ക്  മുനിസിപ്പാലിറ്റി/ കോർപറേഷൻ പട്ടികജാതി വികസന ഓഫിസു കൾ, ജില്ലാ പട്ടിക ജാതി വികസന ഓഫിസുകൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ലഭിക്കും. 0471 2737315, 0471 2737233. കൂടുതൽ അറിയാൻ നേരിട്ട് ബന്ധപെടുക