ഹെഡ്കോൺസ്റ്റബിൾ, കോൺസ്റ്റബിൾ ഉൾപ്പെടെ 1656 ഓളം ജോലി ഒഴിവുകൾ

Ranjith K V

ഹെഡ്കോൺസ്റ്റബിൾ, കോൺസ്റ്റബിൾ ഉൾപ്പെടെ 1656 ഓളം ജോലി ഒഴിവുകൾ വന്നിരിക്കുന്നു , കേന്ദ്ര സായുധ പോലീസ് സേനയായ സശസ്ത്ര സീമാ ബൽ എസ്.എസ്.ബി. വിവിധ തസ്തികകളിലായി 1656 ഒഴിവിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. ഹെഡ്കോൺസ്റ്റബിൾ 914, കോൺസ്റ്റബിൾ-543 അസിസ്റ്റന്റ് കമാൻഡന്റ് വെറ്ററിനറി -18, സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ-111, അസിസ്റ്റന്റ് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ-70, എന്നിങ്ങനെയാണ് അവസരം. വ്യത്യസ്ത വിജ്ഞാപനങ്ങളാണ്. വനിതകൾക്കും അപേക്ഷിക്കാം. പത്താംക്ലാസ്/ +2 വിജയവും ബന്ധപ്പെട്ട ബ്രാഞ്ചിൽ ഐടി.ഐ ട്രേഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്/ ഡിപ്ലോമയും .വെറ്ററിനറി സയൻസ് ആൻഡ് അനിമൽ ഹസ്ബൻ ഡറിയിൽ ബിരുദവും വെറ്ററിനറി കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ രജിസ്ട്രേഷനും.പയനീർ വിഭാഗത്തിലേക്ക് സിവിൽ എൻജി നീയറിങ്ങിൽ ബിരുദം/ഇലക്ട്രോ ണിക്സ് ആൻഡ് കമ്യൂണിക്കേഷൻ/ കംപ്യൂട്ടർ സയൻസ്/ഐ.ടി.യിൽ എൻജിനീയറിങ് ബിരുദം. സയൻസ് ഗ്രൂപ്പിൽ പ്ല വിജയവും ജനറൽ നഴ്സിങ്ങിൽ ത്രിവത്സര ഡിപ്ലോമയും. നഴ്സിങ് കൗൺസിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ, രണ്ടു വർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയം എന്നിങ്ങനെ ആണ് യോഗ്യത ആയി പറയുന്നത് , www.ssbrectt.gov.in എന്ന വെബ്സൈറ്റിലൂടെ അപേ ക്ഷിക്കണം. ഓരോ തസ്തികയ്ക്കും നിശ്ചിത അപേക്ഷാഫീസ് ഉണ്ടാ യിരിക്കും. വനിതകൾ, എസ്.സി, എസ്.ടി. വിഭാഗക്കാർ, വിമുക്തഭടർ എന്നിവർക്ക് ഫീസില്ല. അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി ജൂൺ 24 വരെ ആണ് ,