പോസ്റ്റ് ഓഫീസുകളില്‍ ജോലി നേടാന്‍ അവസരം. | Indian Post office job vacancy 2023

Indian Post office job vacancy 2023:- പോസ്റ്റ് ഓഫീസുകളിൽ ജോലി നേടാൻ അവസരം വന്നിരിക്കുന്നു , ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ പോസ്റ്റ് ഓഫീസുകളിൽ ജോലി നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഇപ്പോൾ ഇതാണ്സുവർണ്ണാവസരം.Indian Postal Department ഇപ്പോൾ Gramin Dak Sevaks (GDS) തസ്തികയിലേക്ക് നിയമനം നടത്തുന്നതിനു വേണ്ടി യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർഥികളിൽ നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. പരീക്ഷ ഇല്ലാതെ മിനിമം പത്താം ക്ലാസ്സ്‌ ഉള്ളവർക്ക് പോസ്റ്റ് മാൻ , പോസ്റ്റ്‌ മാസ്റ്റർ തുടങ്ങിയ പോസ്റ്റുകളിലായി മൊത്തം 12828 ഒഴിവുകളിലേക്ക് ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഓൺലൈൻ ആയി അപേക്ഷിക്കാം. പരീക്ഷ ഇല്ലാതെ വിവിധ പോസ്റ്റ്‌ ഒഫീസുകളിലായി ജോലി ഉടനെ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഈ അവസരം ഉപയോഗപ്പെടുത്താം.

ഈ ജോലിക്ക് ഓൺലൈൻ ആയി 2023 മേയ് 22 മുതൽ 2023 ജൂൺ 11 വരെ അപേക്ഷിക്കാം.
ഇന്ത്യാ ഗവൺമെന്റ്/സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ/ഇന്ത്യയിലെ കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും അംഗീകൃത സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡ് നടത്തുന്ന ഗണിതത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിലും നിർബന്ധിതമോ ഐച്ഛികമോ ആയ വിഷയമായി പഠിച്ചത്) SSLC പത്താം ക്ലാസ് പാസായത് നിർബന്ധിത വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയായിരിക്കും. GDS-ന്റെ എല്ലാ അംഗീകൃത വിഭാഗങ്ങളും. അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി, അതായത് 11.06.2023 പ്രകാരം പ്രായം നിർണ്ണയിക്കും. ഉയർന്ന പ്രായപരിധിയിൽ ഇളവുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും , അപേക്ഷകൾ ഓൺലൈനായി https://indiapostgdsonline.gov.in എന്ന വിലാസത്തിൽ മാത്രമേ സമർപ്പിക്കാവൂ. ഡിവിഷൻ തിരഞ്ഞെടുത്ത് വിജ്ഞാപനം ചെയ്യുന്ന എല്ലാ തസ്തികകളിലേക്കും അപേക്ഷകർ 100/- രൂപ മാത്രം ഫീസ് അടയ്‌ക്കേണ്ടതാണ്. എന്നിരുന്നാലും, എല്ലാ സ്ത്രീ അപേക്ഷകർക്കും, SC / ST അപേക്ഷകർക്കും, PwD അപേക്ഷകർക്കും, ട്രാൻസ്‌വുമൺ അപേക്ഷകർക്കും ഫീസ് അടയ്‌ക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുന്നു. കൂടുതൽ അറിയാൻ നേരിട്ട് ബന്ധപെടുക ,