സൗജന്യ ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് നിരാമയ ഇൻഷുറൻസ്

Ranjith K V

സൗജന്യ ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് നിരാമയ കാർഡിന് അപേക്ഷ.ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ ചികത്സ സഹായം ലഭിക്കും , ഓട്ടിസം, സെറിബ്രൽ പാൾസി, മെന്റൽ റിട്ടാർഡേഷൻ, മൾട്ടിപ്പിൾ ഡിസെബിലിറ്റീസ് തുടങ്ങിയ വൈകല്യമുള്ളവർക്ക് താങ്ങാനാവുന്ന ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് ലഭ്യമാക്കുന്നതിനാണ് നിരാമയ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി വിഭാവനം ചെയ്തത്. ഓട്ടിസം, സെറിബ്രൽ പാൾസി, മെന്റൽ റിട്ടാർഡേഷൻ, മൾട്ടിപ്പിൾ ഡിസെബിലിറ്റീസ് എന്നിവയുള്ള വ്യക്തികളുടെ ക്ഷേമത്തിനായുള്ള ദേശീയ ട്രസ്റ്റാണ് ഈ ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത്, ഇത് സാമൂഹ്യനീതി, ശാക്തീകരണ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ വൈകല്യമുള്ളവരുടെ ശാക്തീകരണ വകുപ്പിന് കീഴിലാണ്. ഇത്തരം വൈകല്യങ്ങളുള്ള ആളുകൾക്ക് പരമാവധി ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ പരിരക്ഷ ലഭിക്കുന്നതിന് നിരാമയ ഹെൽത്ത് കാർഡിൽ എൻറോൾ ചെയ്യാം.

 

ഈ പദ്ധതി ഒരു ലക്ഷം രൂപ വരെ ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ഈ ആരോഗ്യ പദ്ധതിക്ക് കീഴിൽ നിരവധി സൗകര്യങ്ങളുണ്ട്. അവയിൽ ചിലത് OPD ചികിത്സ, അസുഖമില്ലാത്ത വികലാംഗർക്കുള്ള പതിവ് മെഡിക്കൽ പരിശോധന, ഡെന്റൽ പ്രിവന്റീവ് ദന്തചികിത്സ, നോൺ-സർജിക്കൽ ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ, വൈകല്യം രൂക്ഷമാകാതിരിക്കാനുള്ള ശസ്ത്രക്രിയകൾ, ജന്മനായുള്ള വൈകല്യത്തിനുള്ള ചികിത്സ, നിലവിലുള്ള ചികിത്സകൾ, ഇതര മരുന്ന് എന്നിവയും അതിലേറെയും ഉൾപ്പെടുന്നു. ഈ സ്കീം ഗതാഗത ചെലവുകളും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു.ഈ സ്കീമിൽ നിന്ന് ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിന് ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് പ്രീ-ഇൻഷുറൻസ് മെഡിക്കൽ ടെസ്റ്റുകൾ ആവശ്യമില്ല. ഇന്ത്യയുടെ ഏത് ഭാഗത്തുനിന്നും ഉള്ള വ്യക്തികൾക്ക് ഈ സ്കീമിന് കീഴിൽ എൻറോൾ ചെയ്യാം. ഇത് സമഗ്രമായ കവറേജ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു, പ്രായപരിധിയിലുടനീളം ഒരൊറ്റ പ്രീമിയം ഉണ്ടായിരിക്കും. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക ,

https://youtu.be/FKz0b4x_YwI