ഇടഞ്ഞു പുഴയിൽ ഇറങ്ങിയ ആനയെ പിന്നിട് ചെയ്തത് കണ്ടോ

Ranjith K V

ആന ഇടഞ്ഞു നിരവധി സംഭവങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ആണ് എന്നാൽ അത് എല്ലാവർക്കും ഭയം ഉണ്ടാകുന്ന ഒന്ന് തന്നെ ആണ് , ആനകൾ എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും വളരെ അതികം ഭയപെടെണ്ടി ഇരിക്കുന്ന ഒരു ജീവി തന്നെ ആണ് എന്ന് പറയാം. കാരണം ഇവയുടെ സ്വഭാവം എപ്പോൾ ആണ് മാറുക എന്നത് അതിന്റെ പാപ്പാന് പോലും ചിലപ്പോൾ പ്രവചിക്കാൻ കഴിയും എന്ന് വരില്ല. അത് കൊണ്ട് തന്നെ ആന മദം ഇളകി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മുന്നിൽ കാണുന്നത് എന്ത് ആണെങ്കിൽ പോലും അതൊക്കെ വീശി ഏറിയും. അത് ഇപ്പോൾ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ആയാലും വാഹങ്ങൾ ആയാലും. ആനകൾ ഇടഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവയെ തളക്കാൻ വളരെ അതികം ബുദ്ധിമുട്ട് ഉള്ള ഒരു കാര്യം താന്നെ ആണ് ,

പാപ്പാന്മാർ അവയെ കഷ്ട്ടപെട്ടു തന്നെ ആണ് ആനയെ തളക്കുന്നത് , ആനയെ തളക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ വലിയ അപകടം താനെ ആണ് ആനകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് , ഇടഞ്ഞു പുഴയിൽ ഇറങ്ങിയ ആനയെ നാട്ടുകാർ പിടികൂടി കരയ്ക്കെതിച്ചു വീഡിയോ ആണ് ഇത് , വളരെ പ്രയാസം തന്നെ ആണ് ആനകൾ ഇടഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ,

https://youtu.be/Wp0MvTZxaMk