കടം മാറുവാൻ ധനം വന്നു നിറയാൻ ഇങ്ങനെ ചെയുക ,

Ranjith K V

കടബാധ്യത മൂലം കഷ്ടത അനുഭവിക്കുകയാണോ നിങ്ങൾ കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി ശ്രമിച്ചിട്ടും ലോൺ തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുന്നില്ലേ? കടബാധ്യത നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ സാരമായി ബാധിച്ചുവോ? കടങ്ങൾ തിരിച്ചടയ്ക്കുവാൻ കഴിയാത്തതിന് പല കാരണങ്ങളും ഉണ്ടാകാം. ജാതകപ്രകാരം ഒരുപാട് കാരണങ്ങൾ കടബാധ്യതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ, ജ്യോതിശാസ്ത്ര പ്രകാരം കടബാധ്യത അകറ്റുവാൻ പല പോംവഴികളുമുണ്ട്. ധനപരമായ കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയുമ്പോൾ വളരെ അതികം സ്രെധിക്കണം ,സൂര്യനെ പൂജിക്കുന്നത് കടബാധ്യത ഉൾപ്പെടെ നിങ്ങളുടെ പല പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരമുണ്ടാക്കുവാൻ സഹായിക്കുന്നു.

 

 

ബഹുമാനത്തിൻ്റെയും വിജയത്തിൻ്റെയും ഗ്രഹമായ സൂര്യനെ ദിവസവും ആരാധിക്കുന്നതിലൂടെ നിങ്ങളുടെ പല പ്രശ്നങ്ങളും അകറ്റുവാൻ സാധിക്കും. കടബാധ്യത അകറ്റുന്നതിനായി അതിരാവിലെ ഉദായസൂര്യനു നേർക്ക് ജലം കൈക്കുമ്പിളിൽ എടുത്ത് നേദിക്കുക. എന്നാൽ അതുപോല്ലേ തന്നെ പല മാർഗ്ഗങ്ങൾ ആണ് ഉള്ളത് , ജീവിതത്തിൽ കടം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ പ്രശനം തന്നെ ആണ് , എന്നാൽ നമ്മൾക്ക് വരുന്ന കടകൾ ദുരിതങ്ങളും ദുഃഖകളും എല്ലാം മാറ്റി എടുക്കാനുള്ള ഒരു വിദ്യ ആണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഉള്ളത് , കടബാധ്യത ഏറെ ഉള്ളവരും മറ്റും ഈ വിദ്യ പരീക്ഷിച്ചു നോക്കുക , കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക ,