പൊതുസഥലത്തു വെച്ച് ഈ യുവാക്കൾ ചെയുന്നത് കണ്ടോ

Ranjith K V

സ്ത്രീകൾക്ക് നേരെ പല അതിക്രമങ്ങളും നടക്കുന്നത് നമ്മൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ നിരവധി ആണ് ഉള്ളത് സ്ത്രീകൾക്ക് ഒറ്റക്ക് നടക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥ തന്നെ ആണ് ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിലും ഇപ്പോൾ , എന്നാൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം വാർത്തകളിൽ ഇടം നേടാറുള്ള ഒരു കാര്യം ആണ് ,സ്ത്രീകൾക്ക് ഒറ്റക്ക് നടക്കാൻ കഴിയാത്ത വരുകയും ചെയുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ആയി , എന്നാൽ അങ്ങിനെ ഒരു കൂട്ടം യുവാക്കൾക്ക് സംഭവിച്ച ഒരു കാര്യം ആണ് ഇത് ,

 

സ്ത്രീകൾക്ക് ഒറ്റക്ക് നടക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥ തന്നെ ആണ് ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിലും ഇപ്പോൾ , എന്നാൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം വാർത്തകളിൽ ഇടം നേടാറുള്ള ഒരു കാര്യം ആണ് ,സ്ത്രീകൾക്ക് ഒറ്റക്ക് നടക്കാൻ കഴിയാത്ത വരുകയും ചെയുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ആയി , എന്നാൽ അങ്ങിനെ ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇത് എന്നാൽ ഒരു യുവാവ് സ്ത്രീയും ആയി സംസാരിച്ചു ഇരിക്കുന്നത് വീഡിയോ പകർത്തുകയും അത് അവരെ കാണിച്ചു ഭീഷിണി പെടുത്തി പണം തട്ടുകയും ആണ് ഇവിടെ ഒരു കൂട്ടം യുവാക്കൾ ചെയുന്നത് , എന്നാൽ ഇത് എല്ലാം മോശം ആയ ഒരു പ്രവൃത്തി തന്നെ ആണ് , കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക ,