ജൂലൈ 4 മുതൽ സിദ്ധയോഗം ധനം വന്നുചേരും ഈ നക്ഷത്രകക്കർ

Ranjith K V

ജൂലൈ 4 മുതൽ സിദ്ധയോഗം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ , എല്ലാം മാറിമറിയും രാജയോഗവും ലോട്ടറി ഭാഗ്യവും സിദ്ധിക്കും
, ഈയാഴ്ചയിൽ തൊഴിൽ രംഗത്ത് അപ്രതീക്ഷിതമായ ചില പ്രതിബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. നിങ്ങൾ തീർത്തും പ്രതീക്ഷിക്കാതെയുള്ള ചില മാറ്റങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവപ്പെട്ടു തുടങ്ങും. ഇതു നിമിത്തം വളരെ ക്ലേശാനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിനും സാദ്ധ്യത കാണുന്നു ജൂലൈ 04മുതൽ സിദ്ധയോഗം ആരംഭിക്കും ,മനക്ലേശങ്ങൾ അപ്രതീക്ഷിതമായി വർദ്ധിക്കുന്നതിനിടയാകും. സ്വജനകലഹമോ ബന്ധുവിരോധമോ ഉണ്ടാകാം. ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ അസ്വസ്ഥതകൾ അനുഭവപ്പെടാനിടയുണ്ട്. സ്തീകൾക്ക് അതീവ ക്ലേശസാദ്ധ്യത കാണുന്നു. ദോഷനിവാരണത്തിനായി, അഭീഷ്ടസിദ്ധിയും സർവ്വാകർഷണവും നൽകുന്ന മോഹന ഗൗരീയന്ത്രം വിധിപ്രകാരമുള്ള പൂജകൾ നടത്തി ധരിക്കുക.തൊഴിൽരംഗത്ത് അനുകൂലമായ മാറ്റങ്ങൾ പലതും അനുഭവപ്പെടും.

 

 

ധനപരമായി പലവിധ നേട്ടങ്ങൾ കൈവശം വന്നുചേരും. ഗൃഹവാഹനാദി സമ്പത്തുകൾ നേടിയെടുക്കും. വിദേശയാത്ര നടത്തുകയും അതിൽ നിന്നും ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും. സ്ത്രീകൾക്ക് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ സാദ്ധ്യമാകുന്നതാണ്. രാജമാതംഗിയന്ത്രം ധരിക്കുന്നത് പൊതുവേ വളരെ ഗുണകരമാകുന്നു.സാമ്പത്തികാഭിവൃദ്ധി കൈവരും. ഉദ്ദിഷ്ടകാര്യസിദ്ധിയുണ്ടാകും. യാത്രകൾകൊണ്ട് ഗുണമുണ്ടാകും. ഇച്ഛാശക്തിയും ദൃഢനിശ്ചയവുംകൊണ്ട് ഉന്നതസ്ഥാനങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരുന്നതിന് സാധിക്കും. പൊതുപ്രവർത്തകർക്കും രാഷ്ട്രീയക്കാർക്കും ഉയർച്ച കൈവരുന്നതാണ്. വ്യാപാരരംഗത്തുള്ളവർ കൂടുതൽ നേട്ടങ്ങളിലേക്ക് മുന്നേറും. സർവ്വൈശ്വര്യപ്രാപ്തിക്കായി വിജയദുർഗ്ഗായന്ത്രം ധരിക്കുന്നത് വളരെ ഉത്തമം. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക ,